Приватизација

Приватизација предузећа

Први Закон о приватизацији донет је 2001. године. Поступак приватизације код великог броја субјеката приватизације трајао је веома дуго па су решења и модели за приватизацију која је предвиђао овај закон постала неадекватна. У том смислу, без концептуалних измена у правцу усвајања нових модела за приватизацију није било могуће окончати поступак приватизације.

Примарни разлог за доношење новог Закона о приватизацији, који је ступио на снагу 13. августа 2014. године, био је немогућност eфикасног окончања поступка приватизације за преко 500 субјеката приватизације, у ранијим законским оквирима. Суштина новог Закона о приватизацији је да се предложени модели, методе и мере примењују само код предузећа са одрживим пословањем. За предузећа која су процењена као неодржива, предвиђено је да се може поднети предлог за стечај чиме би се статус ових друштава решио у најкраћем року. Што се тиче мера за припрему и растерећење субјеката, отпис дуга је условљен успешном продајом капитала или докапитализацијом, при чему ниједна од мера (отпис или конверзија) није применљива у случају продаје имовине. Коначно, нови закон је дефинисао обавезан рок за спровођење приватизације друштвеног капитала до 31. децембра 2015. године.

На дан ступања на снагу новог Закона о приватизацији, у поступку приватизације се налазило 556 предузећа, од којих је 161 предузеће било у поступку реструктурирања. Новим Законом о приватизацији укинут је правни институт «реструктурирање».

На данашњи дан број предузећа у приватазацији је:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Напомена
08036101 ПРЕХРАНА Сомбор - Трговина на мало у неспецијализованим ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава јавног позива у 2024. години.

08134901 БАЧКА Сивац 31 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07015267 ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО Београд 175 Превоз терета унутрашњим пловним путевима Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07015488 ПИМ ад Београд 156 Изградња хидротехничких објеката Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07019734 Ласта ад Београд 2015 Остали превоз путника у копненом ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07045085 РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО Београд 3 Слатководне аквакултуре Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО Крагујевац 22 Производња и емитовање телевизијског ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

17454447 НИП КОМПАНИЈА БОРБА АД Београд 38 Издавање новина Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07034245 ПРОГРЕС Београд 9 Трговина на велико чврстим, течним и ... Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07018215 ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД Београд 152 Техничко испитивање и анализе Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

20039337 ЈАТ- Апартмани Копаоник доо Рашка 42 Хотели и сличан смештај Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07040849 ШТАМПАРИЈА БОРБА Београд - Штампање новина Могућа објава јавног позива

Дана 1. марта 2023. године, објављен Јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости.

20011980 ЕНЕРГО-ЗЕЛЕНА ДОО Инђија 42 Третман и одлагање отпада који није опасан Могућа објава јавног позива

Могућа објава Јавног позива у 2024. години.

07105720 YUMCO АД Врање 336 Припрема и предење текстилних влакана Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07306393 Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО Бујановац - Експлоатација осталих неметаличних руда и ... Није могућа објава јавног позива

У току активности на покретању стечајног поступка.

07034539 ФРИЗЕРСКО БЕОГРАД Београд 2 Делатност фризерских и козметичких салона Није могућа објава јавног позива

12. јуна 2018. године, Министарство привреде је донело одлуку о моделу: продаја капитала у складу са законом који уређује тржиште хартија од вредности.

07144083 TRAYAL KORPORACIJA Београд 989 Производња гума за возила, протектирање ... Није могућа објава јавног позива

У току су активности на реализацији Унапред припремљеног плана реорганизације.

08136238 Форум-пласман ад, Нови Сад - у ликвидацији Нови Сад - Остала трговина на мало у ... Није могућа објава јавног позива

Скупштина друштва донела је Одлуку о покретању поступка ликвидације, који је у току.

08047723 ОМОЉИЦА Омољица 30 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

07179243 ПГМ БУДУЋНОСТ АД Прешево 40 Производња креча и гипса Није могућа објава јавног позива

/

07022107 ПРОСВЕТА Београд 2 Издавање књига Није могућа објава јавног позива

Постоје захтеви за реституцију, објава јавног позива зависи од исхода предметних поступака.

08031088 БРАНКО ГЛЕЂА Банатско Вишњићево 5 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал.

08616299 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АПАТИН Пригревица 3 Ветеринарска делатност Није могућа објава јавног позива

У току су преговори Субјекта приватизације и Општине Апатин у вези преузимања оснивачких права.

09113673 Монтинг енергетика дп Београд 6 Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

08036403 МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС Кикинда 498 Производња осталих основних органских ... Није могућа објава јавног позива

/

07105681 СИМПО АД Врање 1251 Производња осталог намештаја Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07613857 Плана-тоурс доо Велика Плана 16 Делатност тур-оператора Није могућа објава јавног позива

Већински друштвени капитал.

08053847 ТОЗА МАРКОВИЋ Кикинда 551 Производња опеке, црепа и грађевинских ... Није могућа објава јавног позива

/

17006100 Енергетика доо Крагујевац 351 Снабдевање паром и климатизација Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07021747 ПОЛИТИКА АД Београд 197 Издавање новина Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

07187769 ТИГАР Пирот 842 Делатност холдинг компанија Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

20047852 ФАМ ад / HEMOFLUID Крушевац 5 Производња деривата нафте Није могућа објава јавног позива

У току активности везане за Унапред припремљени план реорганизације.

17258117 РАД ГРУПА ДОО Крагујевац 4 Изградња стамбених и нестамбених зграда Није могућа објава јавног позива

У току активности на преносу удела који Република Србија има у субјекту приватизације на град Крагујевац.

17507699 ЈП ПЕУ Ресавица Ресавица 2909 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

Даље активности зависе од одлука Владе РС која има 67,14% учешћа у власништву.

08359415 Термал, Врдник Врдник 101 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

09339426 Маркетинг-експорт ад Лепосавић 1 Трговина на мало намештајем, опремом за ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

07207883 Специјална болница за рехабилитацију ГЕЈЗЕР Сијаринска Бања 97 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07177402 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА МЕРКУР Врњачка Бања 317 Делатност болница Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

07210582 Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања Ниш Ниш 364 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07122314 Специјална болница Бања Ковиљача Бања Ковиљача 296 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

17686542 Специјална болница за рехабилитацију Бујановац Бујановац 49 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07144091 Специјална болница Рибарска Бања Крушевац 258 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница.

07221452 Специјална болница Златибор Чајетина Златибор 162 Остала здравствена заштита Није могућа објава јавног позива

Даље спровођење поступка приватизације зависи од коначног исхода судских поступака који се воде између РФ ПИО као тужиоца и Специјалних болница и Републике Србије као тужених ради утврђивања процента власништва РФ ПИО у имовини Специјалних болница.

07248261 Специјална болница за неспецифичне плућне болести СОКОБАЊА Сокобања 243 Делатности смештајних установа с ... Није могућа објава јавног позива

Судски поступак који се водио између РФ ПИО као тужиоца и Специјалне болнице и Републике Србије као тужених ради утврђивање процента власништва РФ ПИО у имовини специјалних болница, правоснажно је окончан. Није извршен упис стечених права у јавним књигама као битан елемент за даље спровођење поступка приватизације.

09023429 Урбанизам дп Косовска Митровица 7 Инжењерске делатности и техничко ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09021329 Копаоник дп Лепосавић 7 Делатности ресторана и покретних ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09000135 Задруга Штрпце дп Штрпце - Остала трговина на мало у ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09016252 Термоелектране Косово јп Обилић 789 Производња електричне енергије Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09135103 ЕПС ЈП ПОВРШИНСКИ КОПОВИ КОСОВО Обилић 1957 Експлоатација лигнита и мрког угља Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09022643 ТРЕПЧА Звечан 1837 Експлоатација руда осталих црних, ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

09023135 Саобраћајно предузеће Космет Превоз доо Косовска Митровица 37 Градски и приградски копнени превоз ... Није могућа објава јавног позива

Предузеће са територије АП Косово и Метохија.

Матични број Назив Локација Број запослених Делатност Датум окончања поступка Напомена
07054688 БД АГРО АД Добановци 3 Узгој музних крава 30. авг. 2016.

Стечај

07259875 Европа дп Сурдулица 3 Хотели и сличан смештај 07. сеп. 2016.

Продаја

08399425 АГРОЖИВ - У СТЕЧАЈУ Житиште 2 Узгој живине 09. сеп. 2016.

Стечај

07630867 ЗАСТАВА ПЕС АД СУРДУЛИЦА Сурдулица - Производња електричне и електронске ... 15. сеп. 2016.

Стечај

07195508 Магнохром доо Краљево 29 Производња ватросталних производа 16. сеп. 2016.

Стечај

09001603 КЛОКОТ БАЊА ДП Бујановац - Производња освежавајућих пића, минералне ... 30. сеп. 2016.

Стечај

20492449 КАМЕНОЛОМ ДРАЧА Рековац 23 Експлоатација грађевинског и украсног ... 04. окт. 2016.

Обустава

07173865 СРБИЈАТРАНС Ниш 8 Друмски превоз терета 20. окт. 2016.

Стечај

07366027 Заштита доо Бор 1 Услуге система обезбеђења 27. окт. 2016.

Стечај

08169055 Терра филм ад Нови Сад 1 Производња кинематографских дела, ... 08. нов. 2016.

Стечај

20213116 РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац 5 Производња и емитовање телевизијског ... 09. нов. 2016.

Стечај

06915400 КСР Београдтурс доо Београд - Делатност путничких агенција 10. нов. 2016.

Стечај

08039615 Хидросрем дп Сремска Митровица 57 Изградња хидротехничких објеката 17. нов. 2016.

Обустава

07166206 Шумадија доо Крагујевац 82 Остала непоменута социјална заштита без ... 24. нов. 2016.

Обустава

07679556 Лактариус дп Прешево - Трговина на велико воћем и поврћем 24. нов. 2016.

Стечај

07326394 МАТАРУШКА И БОГУТОВАЧКА БАЊА ДОО Матарушка Бања 1 Хотели и сличан смештај 25. нов. 2016.

Стечај

07114141 ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД у стечају Београд - Производња изолатора и изолационог ... 29. нов. 2016.

Стечај

08417032 ВЕТ. СТАНИЦА ИНЂИЈА ДОО Инђија 5 Ветеринарска делатност 15. дец. 2016.

Стечај

07057679 ФК Рад ДП Београд 18 Остале спортске делатности 23. јан. 2017.

Обустава

08024596 ЗГОП АД Нови Сад 246 Изградња железничких пруга и подземних ... 08. феб. 2017.

Продаја

07657757 ФАП Ливница са надградњом доо Пријепоље - Ливење гвожђа 22. феб. 2017.

Стечај

06175856 ЕПСТУРС ДОО Београд 23 Хотели и сличан смештај 27. феб. 2017.

Стечај

08061203 УТВА - АВИО ИНДУСТРИЈА, ПАНЧЕВО Панчево 223 Производња ваздушних и свемирских ... 08. мар. 2017.

Обустава

17398113 AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO BUKULJSKA NOVA SLATINA ARANĐELOVAC - U STEČAJU Аранђеловац - Хотели и сличан смештај 08. мар. 2017.

Стечај

07629222 Галпрес ад Лесковац - Производња жичаних производа, ланаца и ... 16. мар. 2017.

Стечај

08166978 Алекса Шантић АД Алекса Шантић 99 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 20. мар. 2017.

Стечај

08105472 ХИПОЛ АД ОЏАЦИ Оџаци - Производња пластичних маса у примарним ... 24. мар. 2017.

Стечај

07036256 КАРАБУРМА доо Београд 2 Хотели и сличан смештај 30. мар. 2017.

Продаја

06963382 ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД Београд 6 Производња моторних возила 04. апр. 2017.

Стечај

07631600 ДП 21.ОКТОБАР КРАГУЈЕВАЦ Крагујевац 78 Производња осталих делова и додатне опреме ... 11. апр. 2017.

Обустава

07179049 ДИБ Бујановац ад Бујановац 74 Производња дуванских производа 13. апр. 2017.

Продаја

07852169 Стандард доо Костолац 3 Делатности ресторана и покретних ... 25. апр. 2017.

Стечај

06932517 ХУТП ПРАГ АД Београд 32 Хотели и сличан смештај 05. мај. 2017.

Продаја

07205180 ЗАВАРИВАЧ АД Врање 159 Производња металних конструкција и делова ... 12. мај. 2017.

Стечај

07114184 ЕЛКА доо Буковик - Остала непоменута социјална заштита без ... 06. јул. 2017.

Стечај

06875793 РТВ КРАГУЈЕВАЦ ДОО Крагујевац 22 Производња и емитовање телевизијског ... 10. јул. 2017.

Обустава

20367865 Телевизија Блаце д.о.о. Блаце - Производња и емитовање телевизијског ... 04. авг. 2017.

Стечај

07104278 Ветеринарска станица БУЈАНОВАЦ Бујановац 35 Ветеринарска делатност 22. авг. 2017.

Обустава

07045921 Ветеринарска станица Младеновац Младеновац 15 Ветеринарска делатност 22. авг. 2017.

Обустава

07177313 ЕНЕРГОТЕХНИК АД Врњачка Бања - Остали инсталациони радови у ... 31. авг. 2017.

Стечај

08208409 ПОТИСЈЕ ПРЕЦИЗНИ ЛИВ АД Ада 80 Ливење челика 06. сеп. 2017.

Обустава

08385955 Грмеч ад Бачка Топола 6 Поновна употреба разврстаних материјала 25. сеп. 2017.

Продаја

07302606 КВАЛИТЕТ НИШ АД Ниш 29 Техничко испитивање и анализе 17. окт. 2017.

Обустава

08631620 КОНТИНЕНТАЛ ПРОМЕТ Нови Сад - Неспецијализована трговина на велико 23. окт. 2017.

Стечај

07186894 Ветеринарска станица БЛАЦЕ доо Блаце 3 Ветеринарска делатност 27. окт. 2017.

Обустава

07159366 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО Велика Плана 9 Ветеринарска делатност 27. окт. 2017.

Обустава

07726325 Галеника ад Београд 1399 Производња фармацеутских препарата 02. нов. 2017.

Продаја

06683673 Варош капија дп Београд 9 Делатности ресторана и покретних ... 17. нов. 2017.

Обустава

08731314 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА КОВИН Скореновац 4 Ветеринарска делатност 17. нов. 2017.

Обустава

08066205 ДЕС доо Нови Сад 189 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07139845 Универзал ДОО Лесковац 31 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07433069 ДЕС доо Београд 43 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07187904 Вук Караџић ДОО Ниш - Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07153945 ПЛАСТ-МЕТАЛ доо Краљево 51 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07367554 МЕТАЛАЦ доо Ниш 15 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07136056 ДЕС доо Ваљево 16 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07223889 ДЕС ДОО Зајечар 23 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

17186850 ПИРОТЕX ТРИКО доо Пирот 24 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07658761 ЕЛМОНТ доо Ниш 29 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

17524640 ЛАК ЖИЦА доо Бор 40 Остала непоменута социјална заштита без ... 23. нов. 2017.

Обустава

07142684 Сточарско ветеринарски центар за репродукцију ВЕЛИКА ПЛАНА ЈП Велика Плана 22 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

08521387 Научни институт ТЕМЕРИН Темерин 10 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

06977138 Сточарско ветеринарски центар Крњача Београд 10 Помоћне делатности у узгоју животиња 25. нов. 2017.

Обустава

07316828 GOŠA SOLKO Смедеревска Паланка 80 Остала непоменута социјална заштита без ... 27. нов. 2017.

Обустава

17172425 Лола предузетништво доо Београд 74 Остала непоменута социјална заштита без ... 27. нов. 2017.

Обустава

08056757 АД ДОЖА ЂЕРЂ БАЧКА ТОПОЛА Бачка Топола 149 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 28. нов. 2017.

Продаја

07623950 ППТ-НАМЕНСКА Трстеник 560 Производња оружја и муниције 08. дец. 2017.

Обустава

17257153 Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац 6 Производња и емитовање телевизијског ... 13. дец. 2017.

Стечај

07866470 Електроизградња ад Бајина Башта 122 Изградња електричних и телекомуникационих ... 11. јан. 2018.

Продаја

08069549 ВЕТ. СТАНИЦА БЕЧЕЈ Бечеј 7 Ветеринарска делатност 15. јан. 2018.

Обустава

08803927 БЕТОЊЕРКА АД Сомбор 38 Производња производа од бетона намењених ... 25. јан. 2018.

Продаја

07264933 СЛОБОДА АПАРАТИ АД Чачак 2 Производња електричних апарата за ... 26. јан. 2018.

Стечај

07105339 Врање ДОО Врање 57 Хотели и сличан смештај 20. феб. 2018.

Стечај

07294417 Ветеринарска станица ЛОЗНИЦА доо Лозница 8 Ветеринарска делатност 21. феб. 2018.

Продаја

07194161 Ветеринарска станица НОВИ ПАЗАР доо Нови Пазар 8 Ветеринарска делатност 14. мар. 2018.

Продаја

06121179 RADIO VALJEVO DOO Београд 7 Емитовање радио-програма 23. мар. 2018.

Стечај

08023646 НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД Нови Сад 284 Производња осталих електронских и ... 04. мај. 2018.

Обустава

08005613 МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД Бачка Паланка - Делатност холдинг компанија 28. мај. 2018.

Стечај

09021302 Универзал дп Лепосавић 1 Неспецијализована трговина на велико 05. јун. 2018.

Стечај

17537130 КОЛУБАРА-ГРАЂЕВИНАР Лазаревац 550 Остали непоменути специфични грађевински ... 07. јун. 2018.

Обустава

07797877 Колубара Угоститељство Вреоци 436 Остале услуге припремања и послуживања ... 08. јун. 2018.

Обустава

08803935 Одржавање и услуге доо Нови Сад 214 Постављање електричних инсталација 08. јун. 2018.

Обустава

17577654 Костолац - Услуге доо Костолац 330 Делатност приватног обезбеђења 08. јун. 2018.

Обустава

17577689 Рио Костолац 34 Услуге уређења и одржавања околине 08. јун. 2018.

Обустава

17522124 ПРО ТЕНТ ДОО Ушће 2047 Услужне делатности у копненом саобраћају 08. јун. 2018.

Обустава

17536630 Колубара услуге доо Лазаревац 1447 Делатност приватног обезбеђења 08. јун. 2018.

Обустава

09023259 Косово сировина доо Косовска Митровица 1 Поновна употреба разврстаних материјала 17. јул. 2018.

Стечај

09000275 Младост дп Штрпце - Трговина на мало у неспецијализованим ... 01. авг. 2018.

Стечај

09000135 Задруга Штрпце дп Штрпце - Остала трговина на мало у ... 01. авг. 2018.

Стечај

07223455 BUDUĆNOST - U STEČAJU Севојно - Остала непоменута социјална заштита без ... 31. авг. 2018.

Стечај

09017577 Механизација дп Косовска Митровица - Трговина на мало деловима и опремом за ... 10. сеп. 2018.

Стечај

09048251 КРИСТАЛ Лепосавић 153 Обликовање и обрада равног стакла 12. сеп. 2018.

Обустава

08053529 Хип - Азотара доо Панчево 830 Производња вештачких ђубрива и азотних ... 14. сеп. 2018.

Стечај

07166419 РАВАНИЦА ДОО Ћуприја 113 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских ... 26. сеп. 2018.

Продаја

07130562 РТБ Бор доо Бор 4566 Делатност холдинг компанија 28. сеп. 2018.

Продаја

07208391 ЦЕНТРОИСТОК АД Бор 8 Остала трговина на мало храном у ... 03. окт. 2018.

Обустава

07042230 АГРОИНДУСТРИЈСКА КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД Падинска Скела 1700 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 04. окт. 2018.

Продаја

09028005 Ветеринарска станица ВИТИНА Витина - Ветеринарска делатност 12. окт. 2018.

Обустава

07264534 Институт Гоша доо Београд 28 Истраживање и развој у осталим природним и ... 16. нов. 2018.

Продаја

06515037 РЕКРЕАТУРС ад Београд 34 Хотели и сличан смештај 26. нов. 2018.

Продаја

09034854 Транспорт сервис доо Лепосавић - Друмски превоз терета 04. дец. 2018.

Стечај

07154631 ПЛАНТАЖА ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВА Велика Дренова 2 Гајење садног материјала 28. дец. 2018.

Продаја

07053410 ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД Београд 149 Изградња хидротехничких објеката 16. јан. 2019.

Продаја

07219016 Теретни транспорт Бор ад Бор 3 Друмски превоз терета 18. јан. 2019.

Стечај

07609582 Застава метал ад Ресавица 11 Производња осталих делова и додатне опреме ... 26. феб. 2019.

Стечај

07135912 ВАЉЕВСКА ПИВАРА АД Ваљево 186 Производња пива 12. мар. 2019.

Продаја

07207786 ГУМОПЛАСТИКА ДОО БУЈАНОВАЦ Бујановац 59 Производња амбалаже од пластике 14. мар. 2019.

Стечај

07135661 Ветеринарска станица ЛАЈКОВАЦ доо Лајковац 6 Ветеринарска делатност 18. апр. 2019.

Продаја

08155020 DP World / ЛУКА НОВИ САД АД Нови Сад 151 Манипулација теретом 10. мај. 2019.

Продаја

17227467 ФИАЗ-ЗАШТИТА доо - у принудној ликвидацији Прокупље 10 Остала непоменута социјална заштита без ... 16. авг. 2019.

Обустава

20047984 Аеродром пољопривредна оператива доо - у ликвидацији Београд - Услужне делатности у гајењу усева и засада 16. авг. 2019.

Обустава

08039623 REGULACIJE Сремска Митровица 34 Изградња хидротехничких објеката 14. окт. 2019.

Продаја

07624034 ППТ-ТМО ад Трстеник 150 Обрада и превлачење метала 15. јан. 2020.

Обустава

07210434 Фап корпорација ад Прибој 10 Производња моторних возила 15. јан. 2020.

Обустава

08113483 ВОЈВОДИНАПУТ - БАЧКАПУТ АД Нови Сад 138 Изградња путева и аутопутева 17. јан. 2020.

Продаја

20029188 ЈАТ Техника доо Београд 775 Поправка и одржавање летелица и свемирских ... 20. јан. 2020.

Продаја

07032919 ТЕХНОХЕМИЈА АД Београд 10 Трговина на велико хемијским производима 21. јан. 2020.

Продаја

07629150 ТРЕМ ДОО Београд 5 Хотели и сличан смештај 05. феб. 2020.

Продаја

07015488 ПИМ ад Београд 156 Изградња хидротехничких објеката 18. феб. 2020.

Обустава

06898670 ЖЕЛТУРИСТ ДОО Београд 1 Хотели и сличан смештај 24. феб. 2020.

Обустава

07108095 Специјална болница Жубор Куршумлиска Бања - Делатности смештајних установа с ... 03. мар. 2020.

Обустава

07037457 Београдски сајам са потпуном одговорношћу Београд 168 Организовање састанака и сајмова 05. мар. 2020.

Обустава

08101132 Нови Сад Гас дп Нови Сад 98 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом 20. мар. 2020.

Обустава

08052565 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СЕНТА Сента 3 Ветеринарска делатност 04. јун. 2020.

Стечај

07214383 Специјална болница Врањска Бања Врањска Бања 65 Делатности смештајних установа с ... 21. јан. 2021.

Обустава

07024002 СЛОГА ДП Београд 24 Остала непоменута социјална заштита без ... 03. мар. 2021.

Обустава

07198515 ВПД Смедерево доо Смедерево 47 Изградња хидротехничких објеката 16. мар. 2021.

Продаја

17141775 РАДИО БАРАЈЕВО ДОО Барајево 1 Емитовање радио-програма 04. јун. 2021.

Обустава

07023251 ГП МОСТОГРАДЊА АД Београд 20 Изградња мостова и тунела 30. јул. 2021.

Стечај

08125392 ВПД Јужни банат ДОO, Вршац Вршац 29 Изградња хидротехничких објеката 04. авг. 2021.

Обустава

08041245 ВПД Средњи Банат доо Зрењанин 137 Изградња хидротехничких објеката 04. авг. 2021.

Обустава

08147191 ВПД Подунавље доо Ковин 41 Изградња хидротехничких објеката 04. авг. 2021.

Обустава

09049622 Ветеринарска станица Штрпце јп Штрпце - Ветеринарска делатност 12. авг. 2021.

Обустава

08041261 Водопривредно друштво Тамиш Дунав ДОО Панчево 92 Изградња хидротехничких објеката 14. сеп. 2021.

Обустава

07027524 МИНЕЛ КОНЦЕРН АД БЕОГРАД Београд 2 Консултантске активности у вези с ... 22. сеп. 2021.

Продаја

08058130 ЈАДРАН АД Нова Гајдобра - Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 22. нов. 2021.

Продаја

08159246 СЕВЕРТРАНС АД Сомбор 110 Градски и приградски копнени превоз ... 25. нов. 2021.

Продаја

08064300 ХИП - ПЕТРОХЕМИЈА Панчево 1070 Производња пластичних маса у примарним ... 24. дец. 2021.

Продаја

07181965 Фабрика резног алата ад Чачак 10 Производња алата 12. јан. 2022.

Стечај

07219792 КРУШИК-ПЛАСТИКА АД Осечина 102 Производња осталих производа од пластике 03. мар. 2022.

Продаја

07019971 ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД Београд 231 Истраживање и развој у осталим природним и ... 07. мар. 2022.

Продаја

07114192 ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД Јагодина 341 Производња осталих електронских и ... 27. јун. 2022.

Обустава

17162543 Телеком Србија Београд 7472 Кабловске телекомуникације 26. авг. 2022.

Обустава

07739494 IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN Београд 21 Производња моторних возила 24. нов. 2022.

Обустава

07116209 Дуван ад Љубовија 15 Производња дуванских производа 17. јул. 2023.

Обустава

07030550 ДУНАВ АД Гроцка 60 Припрема и предење текстилних влакана 02. авг. 2023.

Обустава

08779392 Недељне новине а.д. Бачка Паланка 3 Издавање новина 07. нов. 2023.

Продаја

20053518 РУДНИК КОВИН АД Ковин 97 Експлоатација лигнита и мрког угља 17. нов. 2023.

Обустава

07342276 ДП за водоснабдевање Топлице и Ниша Селова Куршумлија - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 07. дец. 2023.

Стечај

08497265 ТЕХНОХЕМИЈА АД Сремска Митровица 1 Трговина на мало металном робом, бојама и ... 12. дец. 2023.

Продаја

07012209 ИП Рад ад Београд 4 Издавање књига 25. јан. 2024.

Продаја

20039329 Славија хотели доо Београд 95 Хотели и сличан смештај 19. феб. 2024.

Продаја

20034378 Друштво за одржавање зграда доо Београд 1 Остали непоменути специфични грађевински ... 22. феб. 2024.

Стечај

20034408 FULL PROTECT Београд 26 Остале услужне активности подршке ... 05. апр. 2024.

Стечај

20660295 АГЕР ДОО ЂАЛА Ђала 1 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ... 15. апр. 2024.

Продаја

09017500 Дуван доо Косовска Митровица - Трговина на мало производима од дувана у ... 15. мај. 2024.

Обустава

09025847 Новоградња дп Приштина - Изградња стамбених и нестамбених зграда 15. мај. 2024.

Обустава

09005935 Призрентранс доо Лепосавић - Друмски превоз терета 15. мај. 2024.

Обустава