О приватизацији

Агенција за приватизацију је основана 2001. године, као институција задужена за спровођење процеса приватизације у Србији, у складу са тада важећим Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - др. закон, 30/10 - др. закон, 93/12, 119/12, 51/14 и 52/14 - УС) када је предмет приватизације био друштвени, односно државни капитал у предузећима и другим правним лицима.

Сагласно тада важећем Закону о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 и 89/15 - др. закон), Агенција за приватизацију је представљала правно лице које је, пре свега, обављало делатност посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације, као и послове промоције, иницирања, спровођења и контроле поступка приватизације.

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, број 89/2015), Агенција за лиценцирање стечајних управника преузела је од Агенције за приватизацију запослене, права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, за обављање послова утврђених овим законом, као и новчана средства која се налазе на подрачуну Агенције за приватизацију. Чланом 3. Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 104/09 и 89/15), прописано је да Агенција за лиценцирање стечајних управника обавља стручне и регулаторне послове, у складу са овим законом, законом којим се уређује стечај и другим прописима донетим на основу тих закона.

Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 112/15) који је објављен 30. децембра 2015. године, прописан је престанак рада Агенције за приватизације, од дана 1. фебруара 2016. године.

Сагласно наведеном Закону, послове које је обављала Агенција за приватизацију који су у функцији заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, у којима је Агенција за приватизацију имала положај странке или умешача, а који су покренути пре 1. фебруара 2016. године, преузела је Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, коју је основала Влада Републике Србије.

Послове заступања Републике Србије у поступцима пред судовима,арбитражама, органима управе и другим надлежним органима покренуте после 1. фебруара 2016. године у вези са пословима приватизације које је преузело министарство надлежно за послове привреде обавља Државно правобранилаштво, у складу са законом.

Даном почетка примене овог закона министарство надлежно за послове привреде преузело је од Агенције за приватизацију права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву, који су у функцији обављања послова утврђених овим законом, као и запослене распоређене на пословима приватизације, тржишта капитала и контроле извршења уговорних обавеза.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива