Правилник о висини провизије у поступку продаје акција, односно удела које су у власништву Агенције за приватизацију и имовине Акционарског фонда

("Сл. гласник РС", бр. 73/2010)

Правилник о начину спровођења реорганизације унапред припремљеним планом реорганизације и садржини тог плана

( „Службени гласник РС" број 37 од 01.јуна 2010. године)

Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом

( „ Службени гласник РС"бр. 13 од 12.марта 2010. године)

Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012)

Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом

( „ Службени гласник РС"бр. 13 од 12.марта 2010. године)

Кодекс етике за стечајне управнике

("Сл. гласник РС", бр. 11/2010)

Правилник о начину достављања и обрасцу пријаве потраживања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа за потраживања из радних односа

("Сл. гласник РС", бр. 57/2012)

Правилник о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију

"Službeni glasnik RS", br. 17/2015, 80/2015 Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 83/14), Ministar privrede donosi PRAVILNIK o troškovima koje snose treća lica pred Agencijom za privatizaciju Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuje se visina i vrsta troškova privatizacije koje Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) naplaćuje u visini stvarnih troškova. Troškove iz stava 1. ovog člana snose treća lica, odnosno subjekti ...

Правилник о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације

  "Службени гласник РС", бр. 17/2015     На основу члана 16. став 3. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14),   Министар привреде доноси     ПРАВИЛНИК   о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације     ...

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива