Кодекс етике за стечајне управнике

("Сл. гласник РС", бр. 11/2010)

 Предмет

Члан 1
Кодексом етике за стечајне управнике (у даљем тексту: Кодекс) прописују се правила понашања по којима су стечајни управници дужни да поступају у обављању послова из делокруга стечајног управника.
Основна начела поступања
 
Члан 2
Стечајни управник обавља своје послове у складу са начелима поступања и у складу са професионалном праксом, а који се односе на:
1) професионалну оспособљеност, савесно и благовремено испуњавање обавеза прописаних законом, одговарајућим подзаконским актима, као и овим кодексом;
2) објективно, независно и непристрасно поступање у стечајном поступку у коме је именован за стечајног управника;
3) поштовање поверљивости информација о којима стечајни управник има сазнања;
4) професионално поступање без било каквог сукоба интереса;
5) искључење сукоба интереса.
Професионална оспособљеност
 
Члан 3
Стечајни управник је у обавези да послове обавља на професионалан начин, савесно и благовремено, као и да одржава ниво професионалног знања и вештина потребних за обављање тих послова.
Ниво професионалног знања и вештина стечајног управника се одржава кроз ангажовање у непосредној пракси и кроз обавезу континуираног усавршавања учешћем на стручним скуповима и обукама које организује Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција), или судови, домаће и међународне професионалне асоцијације и удружења стечајних управника, а које препоручи Агенција.
Стечајни управник је дужан да обезбеди да се над радом лица која он запосли ради спровођења активности из делокруга послова стечајног управника врши одговарајући надзор и за иста спроведе одговарајућа обука.
Објективност и независност у раду
 
Члан 4
Стечајни управник обавља послове из свог делокруга објективно, непристрасно и независно.
Пре прихватања именовања или најкасније одмах по именовању у стечајном поступку, стечајни управник је дужан да обавести суд о постојању пословних, финансијских, друштвених или других облика повезаности који би могли битно да утичу на његову објективност, непристрасност или независност, а које је имао, или има, непосредно или посредно, са:
1) стечајним дужником,
2) било којим лицем које је повезано са стечајним дужником у смислу одредби закона којим се уређује област повезаних лица, или
3) било којим лицем које има материјални интерес у стечајној маси дужника (укључујући и повериоце стечајног дужника и дужнике стечајног дужника).
Стечајни управник је такође дужан да обавести суд ако он или његов брачни друг, као и сродници по крви у правој линији без обзира на степен сродства, или у побочној линији до четвртог степена сродства и сродници по тазбини до другог степена сродства, имају учешће у капиталу стечајног дужника.
Поверљивост информација
 
Члан 5
Стечајни управник је обавезан да чува поверљиве информације о стечајном поступку, изузев у случају да:
1) постоји законска обавеза или законско право стечајног управника да открије овакве информације, или
2) је стечајни управник претходно прибавио писмену сагласност субјекта на кога се односе ове информације да може да их учини доступним јавности.
Стечајни управник не сме да користи поверљиве информације о стечајном поступку ради стицања личне користи, нити да омогућава коришћење тих информација у корист трећег лица.
Стечајни управник чини све што је у његовој моћи да обезбеди да лица која су код њега запослена или које је ангажовао по било ком основу не открију поверљиве информације које су им стављене на располагање, не користе те информације ради стицања личне користи, нити омогућавају коришћење тих информација у корист трећих лица.
Професионално поступање
 
Члан 6
Стечајни управник не сме да обавља активности које могу да га компромитују у вршењу дужности или које могу да угрозе његов лични или професионални интегритет.
Стечајни управник не може да прихвати именовање од стране суда уколико није у могућности да професионално и благовремено извршава своје дужности због других, већ преузетих обавеза.
Приликом свог представљања као стечајног управника, стечајни управник је дужан да истинито и тачно прикаже које је послове способан да преузме и изврши, као и да пружи истините информације о својој професионалној оспособљености.
Стечајни управник не може давати лажне или нетачне информације о раду других стечајних управника.
Искључење сукоба интереса
 
Члан 7
Стечајни управник је дужан да послове обавља тако да њихово обављање не подреди сопственом интересу, нити да тим пословима изазове сукоб интереса.
Сматра се да постоји сукоб интереса у ситуацији када стечајни управник има лични интерес који утиче или може утицати на обављање послова стечајног управника.
У случају постојања околности које указују на потенцијални сукоб интереса, стечајни управник је дужан да обавести суд о постојању таквих околности.
Стечајни управник не може захтевати или примати било какву врсту накнаде, нити остваривати право на другу добит или корист за обављање послова из делокруга стечајног управника, изузев награде за рад и накнаде трошкова које одобри суд.
Стечајни управник не може, у циљу обезбеђивања свог професионалног ангажовања, исплаћивати или нудити, непосредно или посредно, накнаде, провизије или било какве друге погодности.
Стечајни управник не може куповати, непосредно или посредно, имовину стечајног дужника у поступку у коме је именован за стечајног управника.
Стечајни управник не може у поступку продаје имовине стечајног дужника непосредно или посредно ту имовину да прода својим запосленима или лицима која имају друге личне или пословне односе са стечајним управником, као ни лицима повезаним са овим лицима, ако су му ове околности познате.
Стечајни управник мора да поступа поштено и у доброј намери у свим аспектима свог рада и не сме да буде укључен у послове који имају обележја корупције.
Завршне одредбе
 
Члан 8
Даном ступања на снагу овог кодекса престаје да важи Кодекс етике за стечајне управнике ("Службени гласник РС", број 43/05).
 
Члан 9
Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Верзија за штампу
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива