Правилник о начину достављања и обрасцу пријаве потраживања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа за потраживања из радних односа

("Сл. гласник РС", бр. 57/2012)Члан 1

Овим правилником се прописује начин достављања и образац пријаве потраживања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа.

Члан 2

Пријава се доставља Агенцији за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) на Обрасцу број 1 - Пријава потраживања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пријава се доставља непосредно на писарници Агенције или путем поште на адресу: Агенција за приватизацију, Теразије 23, Београд, најкасније до 5. августа 2012. године, и то у два примерка.

Члан 3

Уз пријаву се доставља документација из члана 3. став 4. Уредбе о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа.

Члан 4

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Образац пријаве потраживања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа за потраживања из радних односа Образац пријаве потраживања доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа за потраживања из радних односа Уредба о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања из радних односа Верзија за штампу
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива