Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом

( „ Службени гласник РС"бр. 13 од 12.марта 2010. године)

Члан 1.
Овим правилником утврђују се национални стандарди за управљање стечајном масом.

Члан 2.

Национални стандарди за управљање стечајном масом су:

1. Национални стандард о управљању банковним рачунима и новчаним средствима стечајног дужника и вођењу рачуноводствене евиденције стечајног дужника Национални

стандард број 1;

2. Национални стандард о попису имовине, процени вредности и почетном стечајном билансу стечајног дужника Национални стандард број 2;

3. Национални стандард о састављању извештаја стечајног управника o eкономско финансијском положају стечајног дужника Национални стандард

број 3;

4. Национални стандард о извештавању и обавештавању Агенције за лиценцирање стечајних управника Национални стандард број 4;

5. Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника Национални стандард број 5;

6. Национални стандард о подацима које треба да садржи план реорганизације Национални

стандард број 6;

7. Национални стандард о завршном рачуну стечајног управника Национални стандард број 7;

8. Национални стандард о начину вођења и чувању евиденције стечајног дужника и стечајног управника Национални стандард број 8. Национални стандарди из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.


Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом („Службени гласник РС”, број 43/05).


Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива