Правилник о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације

 

"Службени гласник РС", бр. 17/2015

 

 

На основу члана 16. став 3. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14),

 

Министар привреде доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

 

о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације

 

 

Члан 1.

 

Овим правилником прописује се висина и врста стварних трошкова насталих за Агенцију за приватизацију (у даљем тесту: Агенција) у спровођењу поступка приватизације.

 

 

Члан 2.

 

Под стварним трошковима у смислу одредаба овог правилника сматрају се:

 

1) трошкови по испостављеним фактурама;

 

2) директни трошкови;

 

3) индиректни трошкови.

 

 

Члан 3.

 

Под трошковима по испостављеним фактурама сматрају се трошкови:

 

1) оглашавања јавних позива у домаћим и међународним средствима јавног информисања;

 

2) консултантских услуга;

 

3) промотивне активности за приватизацију субјекта приватизације;

 

4) закуп простора за одржавање продаје;

 

5) накнада аукционару и други трошкови везани за спровођење поступка приватизације на основу испостављене фактуре.

 

Под директним трошковима сматрају се трошкови:

 

1) зараде запослених у Агенцији који су непосредно ангажовани на спровођењу поступка приватизације;

 

2) канцеларијског материјала и други директни трошкови.

 

Под индиректним трошковима сматрају се трошкови:

 

1) закупа пословног простора Агенције;

 

2) режијски, административни и финансијски;

 

3) ИТ услуга.

 

 

Члан 4.

 

Накнада трошкова Агенције из члана 3. овог правилника износи 5% продајне цене.

 

 

Члан 5.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

Број 110-00-00016/2015-01

У Београду, 9. фебруара 2015. године

 

Министар,

Жељко Сертић, с.р.

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива