Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012)


1. Предмет

Члан 1

Овим правилником ближе се прописују основи и мерила за одређивање висине коначне награде за рад стечајних управника (у даљем тексту: награда) и накнаде трошкова које стечајни управник има у обављању послова (у даљем тексту: накнада трошкова).

Одредбе овог правилника не односе се на обрачун награде и накнаде трошкова стечајним управницима у стечајним поступцима у којима је до дана ступања на снагу овог правилника решење о главној деоби стечајне масе постало правноснажно.

2. Награда

Члан 2

Награда која се обрачунава у складу са овим правилником обухвата све припадајуће порезе и доприносе, укључујући и порез на додату вредност ако се исти обрачунава у складу са законом, који терете исплату такве награде стечајном управнику.

Исплата награде се врши у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна награде.

3. Основица за обрачун награде у случају банкротства

Члан 3

Основицу за обрачун награде у случају банкротства чини стечајна маса умањена за:

1) износ средстава која чине основицу за обрачун награде стечајном управнику приликом намирења разлучних поверилаца;

2) трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе чија је висина утврђена без награде стечајног управника.

4. Начин обрачуна награде у случају банкротства

Члан 4

Висина награде за целокупан период трајања стечајног поступка се утврђује на следећи начин:

Редни
број

Основица за обрачун

Награда (у складу са чланом 2. овог правилника)

1.

до 2.000 евра

100%

2.

2.001 до 25.000 евра

2.000 евра увећаних за 20% вредности преко 2.000 евра

3.

25.001 до 50.000 евра

6.600 евра увећаних за 8% вредности преко 25.000 евра

4.

50.001 до 100.000 евра

8.600 евра увећаних за 5% вредности преко 50.000 евра

5.

100.001 до 250.000 евра

11.100 евра увећаних за 3% вредности преко 100.000 евра

6.

250.001 до 500.000 евра

15.600 евра увећаних за 2% вредности преко 250.000 евра

7.

500.000 до 1.000.000 евра

20.600 евра увећаних за 1.5% вредности преко 500.000 евра

8.

преко 1.000.001 евра

28.100 евра увећаних за 0,5% вредности преко 1.000.000 евра

 

5. Увећана награда у случају банкротства

Члан 5

Увећану награду у случају банкротства одређује стечајни судија по основу:

1) сложености стечајног поступка;

2) трајања стечајног поступка;

3) степену намирења стечајних поверилаца.

5.1. Сложеност стечајног поступка

Члан 6

Сложеност стечајног поступка цени стечајни судија, нарочито према:

1) броју пријављених и испитаних пријава потраживања;

2) непостојању валидне имовинско-правне документације за имовину која чини стечајну масу, ако је током стечајног поступка та документација ажурирана;

3) повећању стечајне масе путем правноснажно усвојених захтева по побојним радњама и проналажењу нове имовине стечајног дужника која није била евидентирана у књиговодственој евиденцији стечајног дужника у тренутку покретања стечајног поступка, ако то утиче на повећање стечајне масе;

4) обављању текућих привредних активности на завршетку започетих послова и оствареним текућим приходима из којих се финансирају трошкови стечајног поступка;

5) постојању елемента иностраности.

На образложен захтев стечајног управника, награда обрачуната у складу са чланом 4. овог правилника увећава се за најмање 10% а највише за 40%, ако је по оцени стечајног судије испуњен један или више критеријума из става 1. овог члана.

5.2. Трајање стечајног поступка

Члан 7

Награда обрачуната у складу са чланом 4. овог правилника увећава се:

1) за 30%, ако стечајни управник поднесе завршни рачун у року од 12 месеци од дана покретања стечајног поступка;

2) за 20%, ако стечајни управник поднесе завршни рачун у року од 12 до 24 месеци од дана покретања стечајног поступка.

Награда се неће увећати у складу са ставом 1. овог члана уколико је основица за обрачун награде у смислу члана 3. мања од 2.000 евра.

5.3. Степен намирења стечајних поверилаца

Члан 8

Ако су у стечајном поступку стечајни повериоци намирени у висини од најмање 40% а највише 70% од укупно утврђених потраживања, награда обрачуната у складу са чланом 4. овог правилника увећава се за 20%, а ако су стечајни повериоци намирени преко 70% од укупно утврђених потраживања, награда се увећава за 30%.

6. Основица за обрачун награде код намирења разлучних поверилаца

Члан 9

Основицу за обрачун награде код намирења разлучних поверилаца чине средства остварена продајом имовине која је предмет обезбеђења, умањена за трошкове те продаје.

Основица из става 1. овог члана одређује се за сваки део имовине који је предмет обезбеђења, при чему се та основица одређује заједнички за више делова имовине који:

1) се продају као имовинска целина или

2) чине имовинску целину или су истородни, а продају се на истој продаји или на више продаја у истом дану.

У случају из става 2. овог члана када се основица одређује заједнички за више делова имовине који су предмет обезбеђења у корист више разлучних поверилаца, награда се исплаћује из средстава остварених продајом делова имовине која припадају одређеном разлучном повериоцу сразмерно учешћу процењене вредности делова имовине који су предмет обезбеђења у корист тог повериоца у односу на укупну процењену вредност свих делова имовине за које се основица одређује заједнички, а када се приликом продаје може утврдити продајна цена за појединачне делове имовине, тада се користи сразмера између остварене цене за тај део имовине у односу на укупно остварену цену за све делове имовине за које се основица утврђује заједнички.

Награда и трошкови продаје одбијају се од средстава остварених продајом имовине која је предмет обезбеђења, пре намирења разлучних поверилаца, у складу са чланом 133. став 9. Закона о стечају ("Службени гласник РС", број 104/09).

Обрачун награде код намирења разлучних поверилаца не може се увећавати применом чл. 5 - 8. овог правилника и врши се на следећи начин:

Редни
број

Основица за обрачун

Награда (у складу са чланом 2. овог правилника)

1.

до 100.000 евра

5%

2.

100.001 до 500.000 евра

5.000 евра увећаних за 3% вредности преко 100.000 евра

3.

500.001 до 1.000.000 евра

17.000 евра увећаних за 2% вредности преко 500.000 евра

4.

преко 1.000.000 евра

27.000 евра увећаних за 0,5% вредности преко 1.000.000 евра

 

7. Додатна награда у поступку банкротства

Члан 10

Одбор поверилаца може до дана одржавања завршног рочишта донети одлуку да из средстава предвиђених за намирење свих стечајних поверилаца стечајном управнику додели додатну награду.

Стечајни судија у случају из става 1. овог члана одобрава исплату додатне награде.

8. Умањење награде у поступку банкротства

Члан 11

Одбор поверилаца, односно разлучни поверилац може стечајном судији поднети образложен захтев за умањење награде, у року од осам дана од дана увида у захтев стечајног управника за исплату награде.

Стечајни судија доноси одлуку у року од осам дана од дана пријема захтева из става 1. овог члана, којом сразмерно умањује награду утврђену у складу са чл. 4-9. овог правилника ако на несумњив начин утврди да је стечајни управник својим радњама у значајној мери оштетио интересе поверилаца.

Стечајни судија на захтев одбора поверилаца умањује награду обрачунату у складу са чл. 4, 5, 6. и 8. овог правилника за 20%, ако стечајни поступак траје дуже од 48 месеци, изузев ако, на основу писаног образложења стечајног управника, стечајни судија утврди да је дужина трајања поступка оправдана услед сложености стечајног поступка, промене стечајног управника или других објективних околности на које стечајни управник није могао да утиче, укључујући и поступање других органа стечајног поступка.

Стечајни судија на захтев разлучног повериоца умањује награду стечајног управника обрачунату у складу са чланом 9. став 3. овог правилника за 20%, ако до намирења разлучног повериоца није дошло у року од 24 месеца од отварања стечајног поступка, изузев ако, на основу писменог образложења стечајног управника, стечајни судија утврди да је дужина трајања поступка продаје имовине оправдана услед непостојања валидне имовинско-правне документације за имовину која је предмет разлучних права, промене стечајног управника или других објективних околности на које стечајни управник није могао да утиче, укључујући и поступање других органа стечајног поступка.

9. Накнада трошкова у поступку банкротства

Члан 12

Стечајни управник има право на накнаду стварних трошкова који су директно везани за конкретан поступак банкротства, и то: путних трошкова, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларијског материјала и трошкова на име ангажовања стручних лица од стране стечајног управника за потребе конкретног стечајног поступка.

Када је за стечајног управника именована организација која је посебним законом одређена да обавља послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај, стварни трошкови из става 1. овог члана обухватају и стварне трошкове на име ангажовања лица која у име и за рачун те институције, као стечајног управника, обављају одговарајуће послове.

10. Награда у поступку реорганизације

Члан 13

Висина награде стечајног управника се утврђује планом реорганизације.

Ако је стечајни управник предлагач плана реорганизације, награда из става 1. овог члана не може бити већа од награде коју би остварио у случају банкротства, с тим што се основицом за обрачун награде сматра висина средстава предвиђених планом реорганизације за намирење поверилаца.

Ако стечајни управник није предлагач плана реорганизације, награда из става 1. овог члана не може бити мања од награде коју би остварио у случају банкротства, с тим што основицу за обрачун награде чини 30% од средстава предвиђених планом реорганизације за намирење поверилаца.

Ако план реорганизације није усвојен и ако се над дужником спроводи банкротство, награда за рад стечајног управника обрачунава се на начин прописан за обрачун награде у поступку банкротства.

11. Накнада трошкова у поступку реорганизације

Члан 14

Накнада трошкова у поступку реорганизације обухвата све трошкове које обухвата накнада трошкова у поступку банкротства, наведене у члану 12. овог правилника.

У поступку реорганизације накнада трошкова стечајног управника чини саставни део плана реорганизације.

Ако је стечајни управник подносилац плана реорганизације, он има право да захтева и накнаду трошкова које је имао у вези са припремом плана реорганизације.

12. Награда и накнада трошкова у случају промене стечајног управника

Члан 15

Висина награде и накнаде трошкова за рад стечајног управника који је разрешен одређује се истовремено са одобравањем завршног извештаја стечајног управника, а према процени обима посла који је обавио разрешени стечајни управник у односу на укупни обим посла који је био потребан за окончање стечајног поступка.

13. Награда за рад привременог стечајног управника

Члан 16

Награда за рад привременог стечајног управника одређује се у фиксном износу.

Награда за рад привременог стечајног управника исплаћује се из аванса који је положио подносилац предлога за покретање стечајног поступка.

Стечајни судија може увећати износ награде из става 1. овог члана у зависности од сложености и обима посла који привремени управник треба да обави, с тим да тако увећана награда не може прећи износ од 10.000 евра.

Изузетно од става 3. овог члана, на предлог подносиоца предлога за покретање стечајног поступка стечајни судија увећава награду из става 1. овог члана за износ за који је аванс из става 3. овог члана у ту сврху увећан, с тим да сваки износ за који се награда увећа изнад износа од 10.000 евра пада коначно на терет подносиоца предлога за покретање стечајног поступка.

14. Завршне одредбе

Члан 17

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Службени гласник РС", број 24/08).

Члан 18

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива