Правилник о начину спровођења реорганизације унапред припремљеним планом реорганизације и садржини тог плана

( „Службени гласник РС" број 37 од 01.јуна 2010. године)

Предмет уређења
 
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин спровођења реорганизације по унапред припремљеном плану реорганизације (у даљем тексту: план), као и садржина тог плана.
 
Садржина плана
 
Члан 2.
Унапред припремљен план реорганизације садржи елементе у складу са чланом 156. Закона о стечају и друге елементе прописане овим правилником. Изјава већинских поверилаца да су сагласни са планом
 
Члан 3.
Изјаву већинских поверилаца по вредности потраживања сваке планом предвиђене класе да су сагласни са планом и спремни да гласају за његово усвајање (у даљем тексту: изјава већинског повериоца) даје посебно сваки поверилац који је сагласан са планом и спреман да гласа за његово усвајање у писаном облику, а потписује је законски заступник тог повериоца, односно друго лице које је у те сврхе овлашћено актима тог повериоца или одлуком његовог надлежног органа.
Изјава већинских поверилаца садржи:
1) пословно име, односно лично име повериоца, матични број правног лица,
односно јединствени матични број грађана, а у случају иностраног повериоца регистарски
број правног лица, односно број пасоша физичког лица;
2) износ његовог потраживања наведен у плану;
3) одређење класе поверилаца у коју је потраживање сврстано;
4) проценат вредности тог потраживања у односу на износ укупних потраживања
у тој класи;
5) потврду да је поверилац у потпуности упознати са садржином плана;
 
6) потврду да је поверилац сагласан са планом и спреман да гласа за његово усвајање;
7) датум и место потписивања изјаве;
8) потпис.
Повериоци који су услед природе својих потраживања сврстани у више од једне класе дужни су да дају посебну изјаву за сваку класу.
Изјава из става 1. овог члана нема обавезујуће дејство, није замена за гласање на рочишту за одлучивање о предлогу и гласање о плану и не може бити условна.
Уз изјаву из става 1. овог члана подносилац плана доставља и збирни преглед свих тих изјава, са јасно назначеним појединачним и збирним процентом по вредности за сваку класу, из које се мора јасно видети да ти повериоци чине већину у свакој појединачној класи.
Изузетно од става 4. овог члана, изјава већинских поверилаца има обавезујуће дејство и сматра се гласачким листићем за гласање на рочишту за одлучивање о предлогу и гласање о плану ако садржи и одредбу којом поверилац изричито изјављује да је сагласан да се изјава сматра гласачким листићем у смислу одредби закона којим се уређује стечај, а које регулишу гласање писаним путем.
Потпис заступника, односно овлашћеног лица на изјави из става 6. овог члана мора бити и оверен.
Поверилац је овлашћен да изјаву из става 6. овог члана повуче и о томе писаним путем обавести суд и подносоца плана најкасније три дана пре дана одржавања рочишта за одлучивање о предлогу и гласање о плану, као и да ту изјаву повуче на самом рочишту.
У случају измена плана након потписивања изјаве, а пре подношења плана суду,
подносилац плана дужан је да о измени обавести сваког повериоца.
 
Изјава подносиоца плана о веродостојнос ти података и инормација наведених у плану
 
Члан 4.
Изјава о веродостојности података и информација наведених у плану је изјава којом овлашћено лице подносиоца плана потврђује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у своје име и у име подносиоца плана, да су подаци и информације наведени у плану тачни и потпуни према његовом сазнању у моменту подношења плана, а нарочито:
1) да не постоје повериоци чија потраживања нису изричито наведена у плану а која би, да су обухваћени планом, могли, појединачно или заједно, да својим гласањем утичу на одлуку о усвајању плана;
2) да су у плану наведени сви захтеви трећих лица према подносиоцу плана за које подносилац плана сматра да нису основани у целости или делимично;
3) да су при оцени и обрачуну основа, висине и врсте потраживања сваког повериоца појединачно узети у обзир сви расположиви подаци и информације;
4) да у план нису унете никакве измене након што су повериоци потписали изјаве да су сагласни са планом и спремни да гласају за његово усвајање;
5) да је у плану навео сваку будућу околност која би могла значајно или пресудно утицати на спровођење плана или значајно отежати спровођење плана, а коју је могао да претпостави до дана подношења плана.
Изјавом из става 1. овог члана овлашћено лице подносиоца плана потврђује и да је у поступку припреме плана и прикупљања података и информација поступао савесно и у складу са стандардном доброг стручњака.
Сазнање подносиоца плана из става 1. овог члана обухвата сазнање свих одговорних лица подносиоца плана у смислу закона који уређује одговорност правних лица за кривична дела.

Овлашћено лице из става 1. овог члана је законски заступник подносиоца плана или друго физичко лице које је скупштина или други надлежни орган подносиоца плана посебно овластила за давање такве изјаве.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива