Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом

( „ Службени гласник РС"бр. 13 од 12.марта 2010. године)

 Члан 1.

Овим правилником утврђују се национални стандарди за управљање стечајном масом.
 
Члан 2.
Национални стандарди за управљање стечајном масом су:
1. Национални стандард о управљању банковним рачунима и новчаним средствима стечајног дужника и вођењу рачуноводствене евиденције стечајног дужника Национални
стандард број 1;
2. Национални стандард о попису имовине, процени вредности и почетном стечајном билансу стечајног дужника Национални стандард број 2;
3. Национални стандард о састављању извештаја стечајног управника o eкономско финансијском положају стечајног дужника Национални стандард
број 3;
4. Национални стандард о извештавању и обавештавању Агенције за лиценцирање стечајних управника Национални стандард број 4;
5. Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника Национални стандард број 5;
6. Национални стандард о подацима које треба да садржи план реорганизације Национални стандард број 6;
7. Национални стандард о завршном рачуну стечајног управника Национални стандард број 7;
8. Национални стандард о начину вођења и чувању евиденције стечајног дужника и стечајног управника Национални стандард број 8. Национални стандарди из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
 
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом („Службени гласник РС”, број 43/05).
 
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
 
Број 1190184/ 200802
У Београду, 2. марта 2010. године
МИНИСТАР
Млађан Динкић, с.р
Верзија за штампу
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива