Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за приватизацију

Правилник о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се депонују, односно орочавају новчана средства којима управља, односно располаже Агенција за приватизацију

24. мар. 2015.

Уредба о поступку и начину продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда методом јавне аукције

("Сл. гласник РС", бр. 72/2010)

06. мај. 2015.

Правилник о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице може бити ангажовано као Повереник

Уредба о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција привредног друштва у власништву Акцијског фонда Републике Србије

Службени гласник РС", бр. 58/2005

Уредба о стратешком партнерству

"Службени гласник РС", бр. 129/2014     На основу члана 35. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),   Влада доноси     ...

1 2 3 4
1 2 3 4
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива