Уредба о стратешком партнерству


"Службени гласник РС", бр. 129/2014

 

 

На основу члана 35. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

 

Влада доноси

 

 

УРЕДБУ

 

о стратешком партнерству

 

 

И. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овом уредбом уређује се модел стратешког партнерства као модел приватизације кроз институционални однос домаћих или страних правних лица са субјектом приватизације односно Републиком Србијом (у даљем тексту: Стратешко партнерство).

 

 

Члан 2.

 

Модел стратешког партнерства спроводи се:

 

1) заједничким улагањем путем оснивања новог привредног друштва чији су оснивачи Република Србија и стратешки инвеститор;

 

2) докапитализацијом постојећег субјекта приватизације.

 

Влада доноси одлуку о моделу стратешког партнерства, која садржи:

 

1) начин спровођења стратешког партнерства и то: заједничким улагањем путем оснивања новог привредног друштва или докапитализацијом постојећег субјекта приватизације;

 

2) квалификационе услове које домаће или страно правно лице које са субјектом приватизације, односно Републиком Србијом закључује уговор о стратешком партнерству (у даљем тексту: Стратешки инвеститор), треба да испуни;

 

3) битне елементе уговора о стратешком партнерству (врста, износ и рок уношења улога Стратешког инвеститора, износ и рок инвестирања, обавеза пословања, запошљавања и др.), као и услове, начин и правне последице раскида уговора;

 

4) критеријуме за рангирање понуда за избор Стратешког инвеститора;

 

5) када се Стратешко партнерство сматра окончаним (затварање трансакције);

 

6) садржај пријаве за Стратешко партнерство (у даљем тексту: Пријава);

 

7) рок за достављање пријава за избор Стратешког инвеститора;

 

8) висину депозита и цену приватизационе документације;

 

9) друга питања од значаја за спровођење Стратешког партнерства.

 

Влада доноси одлуку о образовању Комисије за спровођење модела стратешког партнерства (у даљем тексту: Комисија).

 

Министарство надлежно за послове привреде, предлаже Влади одлуку из става 2. овог члана, на основу документације коју доставља Агенција за приватизацију уз предлог одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације, као и других података од значаја добијених од надлежних органа и организација, субјекта приватизације и потенцијалног инвеститора.

 


преузмите документ у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива