Уредба о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција привредног друштва у власништву Акцијског фонда Републике Србије

Службени гласник РС", бр. 58/2005


Члан 1. 

Овом уредбом уређују се начин и услови измиривања обавеза према повериоцима привредних друштава (у даљем тексту: друштво) код којих је удео акција у укупном броју акција друштва пренетих Акцијском фонду Републике Србије (у даљем тексту: Акцијски фонд) и Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање једнак или већи од 33,4% и за која Агенција за приватизацију донесе одлуку о продаји тих акција јавним тендером. 

Измиривање обавеза из става 1. овог члана врши се отпуштањем дуга друштва од стране поверилаца који своја потраживања намирују из средстава остварених од продаје акција друштва у власништву Акцијског фонда. 


Члан 2. 

Повериоцем, у смислу ове уредбе, сматрају се: државни поверилац и остали повериоци. 

Државни поверилац је правно лице које је дужно да отпусти дуг према друштву у целини и своје потраживање намири из средстава остварених од продаје акција у власништву Акцијског фонда. 

Остали повериоци су правна, односно физичка лица која могу да отпусте дуг према друштву, ради намиривања потраживања из средстава остварених од продаје акција друштва у власништву Акцијског фонда. 
Отпуштање дуга повериоца према друштву врши се у случају ако су акције друштва продате методом јавног тендера. 


Члан 3. 

Државним повериоцем, у смислу ове уредбе, сматрају се: 

1) јавно предузеће; 

2) Пореска управа; 

3) Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање; 

4) Републички завод за здравствено осигурање; 

5) Републичка дирекција за робне резерве; 

6) Фонд за развој Републике Србије; 

7) други републички органи и организације. 

Државним повериоцем сматра се и Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака када врши функцију стечајног, односно ликвидационог управника над банкама у стечају, односно ликвидацији и када управља у име и за рачун Републике Србије по основу преузетих ино обавеза (у даљем тексту: Агенција за санацију). 


Члан 4. 

Обавезе према повериоцима из члана 3. ове уредбе су доспеле неизмирене обавезе са стањем на дан 31. децембра 2004. године. 

Обавезе по основу јавних прихода, у смислу ове уредбе, су доспеле неизмирене обавезе са стањем на дан 31. децембра 2004. године, и то: 

1) акцизе и порез на промет; 

2) порези, доприноси за обавезно социјално осигурање и други јавни приходи који се обрачунавају и плаћају по основу зарада; 

3) накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе чију наплату врше надлежни порески органи у Републици Србији; 

4) остали порези утврђени законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи; 

5) једнократни порез на екстра доходак и екстра имовину стечену искоришћавањем посебних погодности; 

6) други јавни приходи. 


Члан 5. 

Акцијски фонд објављује јавни позив за пријаву потраживања поверилаца према друштву (у даљем тексту: јавни позив) у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, најкасније у року од осам дана од дана доношења одлуке о продаји акција јавним тендером. 


Члан 6. 

Јавни позив садржи: 

1) назив и седиште, као и друге податке о друштву; 

2) место и време подношења пријаве потраживања; 

3) рок за пријаву потраживања; 

4) друге податке од значаја за подношење пријаве потраживања. 


Члан 7. 

Поверилац подноси друштву пријаву потраживања. 

Пријава из става 1. овог члана подноси се у писаном облику у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива. 

Примерак пријаве потраживања доставља се и Акцијском фонду у року из става 2. овог члана. 


Члан 8. 

Пријава потраживања из члана 7. ове уредбе нарочито садржи: 

1) назив и седиште повериоца са контакт адресом, ако је поверилац правно лице; 

2) име и презиме и пребивалиште повериоца са контакт адресом, ако је поверилац физичко лице; 

3) назив и седиште друштва и његов ПИБ; 

4) правни основ потраживања и датум настанка; 

5) износ потраживања, и то посебно износ главног потраживања, а посебно износ обрачунате камате; 

6) опис и вредност средстава обезбеђења потраживања. 


  •  
  • 1
    2
  •  
Уредба о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција п
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива