Уредба о поступку и начину продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда методом јавне аукције

06. мај. 2015.

("Сл. гласник РС", бр. 72/2010)

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом уредбом ближе се уређује поступак и начин продаје акција и удела, који су пренети Акционарском фонду, методом јавне аукције.

Акције и удели пренети Акционарском фонду продају се методом јавне аукције (у даљем тексту: аукција) на основу одлуке коју доноси Савет Акционарског фонда (у даљем тексту: Савет Фонда).

Поступак продаје из става 1. овог члана спроводи Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2

Почетну цену за продају акција и удела утврђује Савет на предлог Агенције за приватизацију.

Приликом предлагања почетне цене за продају акција, односно удела Агенција за приватизацију ће се руководити пре свега условима на финансијском тржишту, али ће имати у виду и финансијски извештај друштва чије су акције, односно удели предмет продаје, отпуст дуга као и друге битне елементе: проценат капитала у власништву Акционарског фонда и процењену вредност акција, односно удела утврђене приликом уноса у Акционарски фонд.

II  ПРИПРЕМА АУКЦИЈЕ

Члан 3

О продаји акција аукцијом у акционарским друштвима или удела у друштвима са ограниченом одговорношћу које су пренете Акционарском фонду, Агенција је дужна да обавести то акционарско друштво, односно друштво са ограниченом одговорношћу.

У случају продаје аукцијом акција акционарских друштава или удела у друштвима са ограниченом одговорношћу, аукцијска документација садржи:

1) основне податке о отвореном акционарском друштву (у даљем тексту: акционарско друштво) чије се акције продају;

2) основне податке о друштву са ограниченом одговорношћу чији се удели продају;

3) проспект акционарског друштва чија је садржина прописана законом којим се уређује тржиште хартија од вредности;

4) нацрт уговора о продаји акција, односно удела по приступу, који израђује Агенција;

5) друге информације и документацију неопходну за продају акција, односно удела аукцијом.

Уколико акционарско друштво нема проспект из става 2. тачка 3) овог члана или није ажурирало проспект у периоду дужем од годину дана, односно у случају продаје удела, аукцијска документација садржи последњи биланс успеха и биланс стања, предат Агенцији за привредне регистре.

Агенција и купац потписују уговор из става 2. тачка 4) овог члана у року од осам дана од дана одржавања аукције.

Члан 4

Продају акција аукцијом спроводи Комисија за аукцију (у даљем тексту: Комисија) коју образује Агенција.

Комисија има три члана.

Комисија из реда својих чланова именује председника Комисије.

Комисија се именује за једну или више аукција.

Комисија доноси одлуке већином гласова чланова Комисије.

Члан 5

Комисија обавља следеће послове:

1) надгледа и спроводи продају аукцијом;

2) региструје лица којима је одобрено учешће на аукцији;

3) потписује записник;

4) проглашава аукцију неуспелом;

5) врши и друге послове од значаја за спровођење аукције, у складу са законом.

Члан 6

Агенција припрема јавни позив за учешће на аукцији у складу са одлуком Савета Фонда.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:

1) пословно име, матични број акционарског друштва, седиште и остале основне податке акционарског друштва (телефон, е-маил, факс);

2) процентуални износ капитала, односно број акција који се нуди на продају;

3) место и адресу одржавања аукције;

4) датум и време одржавања аукције;

5) шифру аукцијске продаје;

6) рок и начин подношења пријаве за учешће на аукцији;

7) износ и начин уплате депозита за учешће на аукцији;

8) датум, време и место регистрације учесника;

9) кратак опис поступка аукције;

10) почетну цену за аукцију која је утврђена одлуком Савета Фонда;

11) друге податке од значаја за спровођење аукције.

Јавни позив за учешће на аукцији објављује се у средствима јавног информисања најкасније 21 дан пре дана одржавања аукције.

III ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА АУКЦИЈИ И РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

Учесници на аукцији

Члан 7

Право учешћа на аукцији имају домаћа и страна правна и физичка лица.

Лица из става 1. овог члана могу учествовати на аукцији ако су:

1) откупили аукцијску документацију;

2) уплатили депозит за учествовање на аукцији;

3) регистровани као учесници на аукцији.

Садржај пријаве за аукцију

Члан 8

Пријава физичког лица, као учесника на аукцији, садржи:

1) шифру аукцијске продаје и пословно име акционарског друштва;

2) име и презиме физичког лица, учесника на аукцији;

3) име једног од родитеља;

4) адресу, јединствен матични број грађана и потпис физичког лица учесника на аукцији;

5) број телефона и број факса;

6) број рачуна за враћање депозита;

7) друге податке од значаја за спровођење аукције.

Члан 9

Пријава правног лица, као учесника на аукцији, садржи:

1) шифру аукцијске продаје и пословно име акционарског друштва;

2) пословно име и матични број правног лица, учесника на аукцији;

3) име и презиме лица, односно органа надлежног за заступање, учесника на аукцији и његов потпис;

4) оверену фотокопију извода надлежног органа о регистрацији;

5) оверену фотокопију овлашћења за заступање на аукцији;

6) број рачуна за враћање депозита;

7) друге податке од значаја за спровођење аукције.

Депозит и уговор о продаји

Члан 10

Депозит за учествовање на аукцији може да се уплати у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

Депозит купца се урачунава у продајну цену која је постигнута на аукцији.

Учесницима који нису стекли право купца, депозит се враћа у року од седам дана од дана одржавања аукције.

Учеснику који је истакао другу највишу понуду, депозит се враћа у року од 21 дан од дана одржавања аукције.

Трошкове враћања депозита сноси учесник.

На депозит враћен у року не обрачунава се камата.

Средство плаћања у аукцији је у домаћој валути.

Члан 11

Нацрт уговора о продаји акција израђује Агенција.

Нацрт уговора о продаји акција не садржи продајну цену.

Потписивањем нацрта уговора о продаји акција, учесници на аукцији се обавезују на прихватање услова из нацрта уговора.

Нацрт уговора о продаји акција у који је унета продајна цена и подаци о учеснику на аукцији који је проглашен купцем и који је потписан од стране овлашћеног лица Агенције и купца, постаје уговор о продаји.

Продајна цена је последња цена утврђена на аукцији.

Пријава за учешће на аукцији и регистрација учесника

Члан 12

Агенцији се доставља попуњена пријава за учешће на аукцији, доказ о уплати депозита и потписани нацрт уговора о продаји акција, у року утврђеним јавним позивом за аукцију.

Сматра се да је депозит у готовом новцу уплаћен када је износ средстава на име депозита евидентиран на рачуну Агенције.

Агенција може упутити захтев заинтересованим лицима, која уз пријаву за учешће на аукцији нису доставила комплетну документацију, да допуне или измене у року од два дана од дана добијања захтева.

Агенција је дужна да најмање два радна дана пре дана одређеног за одржавање аукције обавести лица која су поднела пријаве за учешће на аукцији о одобравању пријаве за учешће на аукцији.

Члан 13

Поступак регистрације учесника на аукцији обавља Комисија.

Регистрација учесника на аукцији обухвата:

1) проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника;

2) проверу веродостојности овлашћења пуномоћника;

3) издавање нумерисане аукцијске картице;

4) потписивање записника о регистрацији учесника.

Лица која су добила одобрење из члана 12. став 4. ове уредбе, а која се не региструју за учешће на аукцији, губе право на враћање депозита. Право на враћање депозита губе и лица која су се регистровала за аукцију, а нису приступила надметању као и лица која су проглашена купцем а нису приступила закључењу уговора.

Регистрација учесника обавиће се у року предвиђеним јавним позивом за аукцију.

IV СПРОВОЂЕЊЕ АУКЦИЈЕ

Ток аукције

Члан 14

Аукција је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица.

Председник Комисије је дужан да обезбеди једнак третман свих учесника на аукцији и несметан ток аукције.

Члан 15

У време које је јавним позивом одређено као време почетка аукције, аукционар отвара аукцију и:

1) оглашава име акционарског друштва и шифру аукцијске продаје;

2) оглашава проценат капитала, односно број акција који се нуди на продају;

3) оглашава почетну цену и објашњава поступак спровођења аукције;

4) позива учеснике да траже разјашњење уколико има нејасноћа.

Члан 16

Ако је само једно лице стекло статус учесника на аукцији, то лице се позива да прихвати почетну цену подизањем аукцијске картице.

Ако лице из става 1. овог члана прихвати почетну цену на аукцији проглашава се купцем, а почетна цена се утврђује као продајна цена.

Ако лице из става 1. овог члана не прихвати почетну цену на аукцији, аукција се проглашава неуспелом, а то лице губи право на повраћај депозита.

Члан 17

Ако је више од једног лица стекло статус учесника на аукцији, аукционар оглашава почетну цену, утврђује свако наредно повећање цене и позива учеснике на аукцији да истакну понуду подизањем аукцијске картице.

Утврђивање нове цене понавља се све док учесници на аукцији истичу понуде на поново утврђене цене.

Ако после другог позива аукционара није истакнута понуда на последње утврђену цену, аукционар упућује учесницима последњи позив за истицање понуда.

Кад ни након трећег позива аукционара није истакнута понуда, аукционар ударцем чекића означава аукцију завршеном, а купцем проглашава учесника који је први понудио највишу цену.

Ако нико од учесника на аукцији, ни после трећег позива аукционара, не прихвати почетну цену на аукцији, аукција се проглашава неуспелом, а учесници губе право на повраћај депозита.

Записник и потписивање уговора

Члан 18

О току аукције саставља се записник о аукцији (у даљем тексту: записник).

Записник садржи:

1) списак регистрованих учесника;

2) почетну цену на аукцији;

3) коначну продајну цену постигнуту у надметању и податке о купцу;

4) две последње истакнуте понуде, ако их је било;

5) презиме и име председника и чланова Комисије, аукционара и записничара;

6) датум и време почетка и завршетка аукције.

Записник потписују председник и чланови Комисије, аукционар, записничар и купац или његов овлашћени заступник и учесник на аукцији који је истакао другу највишу понуду, ако га је било.

Записник се саставља у три примерка, од којих два припадају Агенцији, а један купцу.

Члан 19

Ако проглашени купац не потпише записник или уговор о продаји, или не изврши плаћање у предвиђеном року, а било је истакнутих других понуда, уговор о продаји акција се закључује са учесником који је истакао другу највишу понуду по цени коју је тај учесник понудио на аукцији.

Члан 20

Одредбе ове уредбе које се односе на продају акција отворених акционарских друштава аукцијом, сходно се примењују и на продају акција затворених акционарских друштава и удела друштава с ограниченом одговорношћу.

Члан 21

На питања које се односе на поступак продаје акција и удела која нису посебно уређена овом уредбом, сходно се примењују одредбе Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом ("Службени гласник РС", бр. 52/05, 91/07, 96/08 и 98/09), осим члана 10.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку продаје акција и удела евидентираних у Приватизационом регистру ("Службени гласник РС", број 26/08).

Члан 23

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Преузмите Уредбу у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива