Одлука о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

"Службени гласник РС", бр. 47/2015

Одлука о преносу акција без накнаде грађанима - носиоцима права и запосленима и бившим запосленима "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад

На основу члана 19. став 1. и члана 24. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", број 123/07) и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси ...

Одлука о преносу акција без накнаде грађанима – носиоцима права и запосленима и бившим запосленима Предузећа за телекомуникације Телеком Србија ад Београд

("Сл. гласник РС", бр. 41/2012)

Одлука о повећању имовине Акционарског фонда и преносу акција без накнаде запосленима и бившим запосленима Галеника ад Београд

Одлука о промени правне форме Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" Београд

"Службени гласник РС", бр. 43/2010

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива