Одлука о промени правне форме Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" Београд

"Службени гласник РС", бр. 43/2010


 На основу чл. 426. и 431. и члана 436. став 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04), члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 - исправка и 123/07 - др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси  ОДЛУКУ о промени правне форме Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" Београд


1. Мења се правна форма Јавног предузећа Аеродром "Никола Тесла" Београд, 11180 Београд 59, матични број 07036540 (у даљем тексту: Јавно предузеће) из правне форме јавног предузећа у правну форму затвореног акционарског друштва, под пуним пословним именом АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59 (у даљем тексту: Акционарско друштво).


Скраћено пословно име Акционарског друштва гласи: АД АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД.


Седиште Акционарског друштва је 11180 Београд 59.


2. Регистрацијом Акционарског друштва настају следеће правне последице:


1) Јавно предузеће наставља да послује као затворено акционарско друштво и престаје да постоји као Јавно предузеће;


2) Акционарско друштво преузима сву имовину и обавезе Јавног предузећа;


3) судски и други поступци и потраживања против Јавног предузећа настављају се против Акционарског друштва;


4) основни капитал Јавног предузећа конвертује се у акције.


3. Усвајањем ове одлуке утврђује се да:


1) се основни капитал Јавног предузећа мења у акцијски капитал тако да Република Србија има 34.289.350 обичних акција што чини 100% основног акцијског капитала Акционарског друштва;


2) укупан основни капитал Акционарског друштва чини новчани уписани и уплаћени основни акцијски капитал који на дан 1. јануара 2010. године износи 214.556.965,99 евра, што у складу са потврдом Удружења банака Србије по средњем курсу Народне банке Србије на дан 1. јануара 2010. године износи 20.573.610.000,00 динара;


3) је номинална вредност једне акције Акционарског друштва 600,00 динара;


4) је акцијски капитал Акционарског друштва подељен на 34.289.350 обичних акција;


5) после промене правне форме укупан акцијски капитал Акционарског друштва износи 20.573.610.000,00 динара, што је противвредност 214.556.965,99 евра;


6) ће се на основу ове одлуке формирати књига акционара након регистрације акција код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.


4. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".


05 број 023-4432/2010-1

У Београду, 17. јуна 2010. године


Влада


Први потпредседник Владе -

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.


Одлука у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива