Одлука о преносу акција без накнаде грађанима - носиоцима права и запосленима и бившим запосленима "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад

На основу члана 19. став 1. и члана 24. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", број 123/07) и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси ОДЛУКУ о преносу акција без накнаде грађанима - носиоцима права и запосленима и бившим запосленима "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад


 1. Овом одлуком одређује се начин остваривања права на пренос бесплатних акција "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад (у даљем тексту: НИС) на грађане који су уписани у евиденцију носилаца права код Агенције за приватизацију, као и на запослене и бивше запослене у НИС-у.


2. Капитал за стицање права на пренос бесплатних акција грађана који су уписани у евиденцију носилаца права код Агенције за приватизацију (у даљем тексту: носиоци права) износи 15% од основног капитала НИС-а, односно 24.459.060 акција.


Капитал за стицање права на пренос бесплатних акција запосленима и бившим запосленима у НИС-у је највише 4.34% од процењене тржишне вредности укупног капитала НИС-а, односно 7.076.821 акција.


3. Право на пренос акција без накнаде НИС-а до дана ступања на снагу ове одлуке стекло је 4.798.615 носиоца права.


4. Право на пренос акција без накнаде НИС-а до дана ступања на снагу ове одлуке стекло је 21.737 запослених и бивших запослених у НИС-у који су испунили услове из члана 25. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.


5. Укупан број акција које се преносе носиоцима права из тачке 3. ове одлуке је 23.993.075.


Укупан број акција које се преносе запосленима и бившим запосленима у НИС-у из тачке 4. ове одлуке је 6.548.892.


Номинална вредност једне акције је 500 динара.


6. Сваки носилац права остварује право на пренос пет акција НИС-а без накнаде.


Запослени и бивши запослени у НИС-у остварују право на пренос акција без накнаде у складу са чланом 23. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.


7. Агенција за приватизацију доставља Централном регистру, депоа и клиринга хартија од вредности списак носилаца права ради отварања власничких рачуна у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.


Агенција за приватизацију доноси решење о преносу акција без накнаде за запослене и бивше запослене у НИС-у и доставља га НИС-у и Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.


8. Грађани и запослени и бивши запослени у НИС-у, по чијим пријавама није донета коначна одлука о утврђивању права на бесплатне акције, право на бесплатне акције оствариваће, сукцесивно, у зависности од коначне одлуке донете по пријави, у складу са овом одлуком.


До доношења одлука из става 1. ове тачке, акције на чији пренос без накнаде грађани, односно запослени и бивши запослени у НИС-у могу да стекну право, остају на власничком рачуну Републике Србије у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.


9. Акције које не буду распоређене грађанима и запосленим и бившим запосленим у НИС-у преносе се у Приватизациони регистар.


10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


05 број 023-5293/2009

У Београду, 27. августа 2009. године


Влада


Први потпредседник Владе -

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.


Одлука у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива