Одлука о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

"Службени гласник РС", бр. 47/2015

На основу члана 6. став 3. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 83/14 и 46/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

 

Влада доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја

 

1. Овом одлуком одређују се субјекти приватизације од стратешког значаја.

 

Стратешки значај предузећа из става 1. ове тачке одређен је на основу:

 

- позитивног утицаја на ниво запослености у региону,

 

- позитивног утицаја на пословање других привредних субјеката,

 

- тржишног учешћа и тржишног потенцијала,

 

- одрживости текуће производно-пословне активности,

 

- производа/услуга од стратешког значаја за привреду Републике Србије,

 

- извесности приватизације у року до годину дана и атрактивности субјекта приватизације за привлачење значајних инвестиција.


Одлука у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива