Одлука о преносу акција без накнаде грађанима – носиоцима права и запосленима и бившим запосленима Предузећа за телекомуникације Телеком Србија ад Београд

("Сл. гласник РС", бр. 41/2012)

1. Овом одлуком одређује се поступак и начин преноса бесплатних акција Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, матични број: 17162543 (у даљем тексту: ТЕЛЕКОМ) на грађане који су уписани у евиденцију носилаца права код Агенције за приватизацију, као и на запослене и бивше запослене у ТЕЛЕКОМ-у, запослене и бивше запослене у Јавном предузећу ПТТ саобраћаја "Србија" Београд, као и њиховим правним претходницима (у даљем тексту: запослени и бивши запослени ТЕЛЕКОМ-а).
2. Капитал за стицање права на пренос бесплатних акција грађана који су уписани у евиденцију носилаца права код Агенције за приватизацију (у даљем тексту: носиоци права) износи 15% укупног броја акција ТЕЛЕКОМ-а, односно, 150.000.000 акција које се преносе носиоцима права, које се преносе са власничког рачуна Републике Србије.
Капитал за стицање права на пренос бесплатних акција запосленима и бившим запосленима у ТЕЛЕКОМ-у износи највише 6,94% од процењене тржишне вредности укупног капитала ТЕЛЕКОМ-а, односно 69.400.000 акција.
3. Право на пренос акција без накнаде ТЕЛЕКОМ-а до дана ступања на снагу ове одлуке стекло је 4.821.887 носилаца права.
4. Право на пренос акција без накнаде ТЕЛЕКОМ-а до дана ступања на снагу ове одлуке стекло је 39.856 запослених и бивших запослених ТЕЛЕКОМ-а који су испунили услове из члана 25. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", бр. 123/07 и 30/10 - у даљем тексту: Закон).
5. Почетна цена по којој ће се трговати акцијама ТЕЛЕКОМ-а износи 2,27 евра по акцији, обрачунато у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан отпочињања трговања.
6. Сваки носилац права остварује право на 31 акцију ТЕЛЕКОМ-а без накнаде.
Запослени и бивши запослени у ТЕЛЕКОМ-у остварују право на пренос акција без накнаде у складу са чланом 23. Закона.
7. Агенција за приватизацију доставља Централном регистру, депоа и клиринга хартија од вредности налог за пренос акција на власничке рачуне носилаца права из тачке 3. ове одлуке, у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Агенција за приватизацију доноси решење о преносу акција без накнаде за запослене и бивше запослене ТЕЛЕКОМ-а и доставља га ТЕЛЕКОМ-у и Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, у року из става 1. ове тачке.
8. Грађани и запослени и бивши запослени ТЕЛЕКОМ-а, по чијим пријавама до доношења ове одлуке није донета одлука о утврђивању права на бесплатне акције, право на бесплатне акције оствариваће, сукцесивно, у зависности од коначне одлуке донете по пријави.
До доношења одлуке из става 1. ове тачке, акције на чији пренос без накнаде грађани, односно запослени и бивши запослени ТЕЛЕКОМ-а могу да стекну право, остају на власничком рачуну Републике Србије у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.
9. Акције које не буду распоређене грађанима и запосленима и бившим запосленима у ТЕЛЕКОМ-у, преносе се у Акционарски фонд.
10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о преносу акција без накнаде грађанима - носиоцима права и запосленима и бившим запосленима Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд 05 број 023-7077/2010-1 од 14. октобра 2010. године.
11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Одлука у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива