Уредба о стратешком партнерству

"Службени гласник РС", бр. 129/2014 и 75/2015

Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

На основу члана 35. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), Влада доноси  УРЕДБУ о условима, поступку и начину продаје капитала и ...

Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

(„Службени гласник РС”, број 61 од 10. јула 2015. године) На основу члана 35. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 46/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 -исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), Влада доноси ...

Уредба о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката методом јавног прикупљања понуда

("Сл. гласник РС", бр. 56/2015)

Уредба о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине

("Службени гласник РС", бр. 69/2015 од 7. августа 2015. године)

Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија

("Сл. гласник РС", бр. 65/2015)

20. авг. 2015.

Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013, 59/2013 и 83/2014 - др. закон)

Уредба о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

(„Службени гласник РС", брoj 39/2015)

06. мај. 2015.

Уредба о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција

("Сл. гласник РС", бр. 43/2010, 91/2010 и 124/2012)

1 2
1 2
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива