Уредба о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем

06. мај. 2015.

(„Службени гласник РС", брoj 39/2015)

 

"Службени  гласника РС", број 39 од 4. маја 2015. године

На основу члана 12. став 6. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10 и 115/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси 

УРЕДБУ

о поступку и начину продаје удела и акција
у власништву Акционарског фонда методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређује поступак и начин продаје удела и акција у акционарским друштвима чије акције нису укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у власништву Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд), као и у власништву Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање када се продају заједно са акцијама односно уделима Фонда.

Одредбе ове уредбе примењују се и у случају да се истовремено са понудом за продају акција/удела Фонда методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, на продају нуде и акције/удели појединачних акционара/уделичара правног лица чије се акције/удели нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција/удела.

Члан 2.

Удели и акције Фонда из члана 1. ове уредбе (у даљем тексту: капитал) продају се методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем на основу одлуке коју доноси Савет Акционарског фонда (у даљем тексту: Савет Фонда).

Минималну цену за продају капитала утврђује Савет Фонда на предлог Агенције за приватизацију (у даљем тексту: Агенција).

Члан 3.

Поступак продаје капитала из члана 1. ове уредбе методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: поступак) спроводи Агенција у складу са законом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације и овом уредбом.

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна правна и физичка лица.

 

II. ПОСТУПАК И НАЧИН

 

Припрема поступка

Члан 4.

Агенција је дужна да o продаји капитала обавести привредно друштво чији је капитал предмет продаје у року од седам дана од дана доношења одлуке о продаји.

Припрема поступка обухвата:

1) припрему продајне документације;

2) објављивање јавног позива за подношење пријава за учешће у поступку.

Продајна документација

Члан 5.

Продајну документацију чине:

1) основни подаци о привредном друштву чији је капитал предмет продаје;

2) финансијски извештај привредног друштва за последњу пословну годину;

3) нацрт уговора (по приступу) о продаји капитала;

4) образац пријаве за учешће у поступку;

5) образац понуде;

6) друге информације и документацију неопходну за продају капитала.

Продајну документацију из става 1. тач. 3), 4) и 5) овог члана израђује Агенција.

Јавни позив

Члан 6.

Агенција припрема јавни позив за подношење пријава за учешће у поступку у складу са одлуком Савета Фонда.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:

1) пословно име, матични број, делатност и контакт податке привредног друштва;

2) број и процентуални износ акција, односно процентуални износ удела који се нуди на продају;

3) почетну цену за капитал који је предмет продаје;

4) средство плаћања;

5) рок и начин подношења пријаве за учешће у поступку;

6) шифру продаје;

7) цену, време, место и начин преузимања продајне документације;

8) износ и начин уплате депозита;

9) датум, време и место отварања пријава;

10) друге податке од значаја за спровођење поступка.

Јавни позив за учешће у поступку објављује се најмање у једном дневном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници Агенције, најкасније 21 дан пре дана који је одређен за подношење пријава.

Откуп продајне документације

Члан 7.

Заинтересована лица за учешће у поступку дужна су да откупе продајну документацију.

Продајна документација се предаје или доставља заинтересованим лицима у року од три радна дана од дана пријема потврде о уплати цене за продајну документацију.

Комисија за спровођење поступка

Члан 8.

Агенција образује Комисију за спровођење поступка (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има три члана.

Комисија из реда својих чланова именује председника Комисије.

Комисија се именује за један или више поступака.

Члан 9.

Комисија обавља следеће послове:

1) отвара пријаве и одлучује о поднетим пријавама;

2) отвара понуде и одлучује о поднетим понудама;

3) утврђује почетну цену за јавно надметање у случају више учесника у поступку;

4) у случају једног учесника у поступку, проглашава купца;

5) у случају више учесника у поступку, региструје учеснике чија је пријава за учешће у поступку одобрена;

6) проглашава поступак неуспешним када су се стекли услови;

7) врши и друге послове од значаја за спровођење поступка, у складу са законом и овом уредбом.

 

Преузмите Уредбу у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива