Уредба о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција

("Сл. гласник РС", бр. 43/2010, 91/2010 и 124/2012)

Члан 1
Овом уредбом ближе се уређује поступак и начин на који грађанин законити ималац акција Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд) даје налог брокеру за прву продају тих акција.
Ова уредба сходно се примењује и на грађане који су стекли акције у јавним предузећима и привредним друштвима са учешћем државног капитала односно привредним друштвима која обављају делатност од општег интереса у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (у даљем тексту: Закон).
Под грађанима у смислу става 1. ове уредбе подразумевају се грађани уписани у евиденцију носилаца права коју води Агенција за приватизацију као електронску базу података и којима су бесплатне акције евидентиране на власничком рачуну носиоца права код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд (у даљем тексту: акционари).
 
Члан 2
Прву продају бесплатних акција акционари могу спровести преко "Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд" (у даљем тексту: Изабрани Брокер) испостављањем налога за продају бесплатних акција односно испостављањем налога за депоновање акција на шалтерима Јавног предузећа ПТТ саобраћаја "Србија" (у даљем тексту: Пошта).
Прва продаја бесплатних акција не подлеже плаћању накнаде за брокерске услуге ако се акционар определи да је изврши преко Изабраног Брокера на Београдској берзи, односно уколико се акционар определи да изврши прву продају бесплатних акција прихватањем понуде за преузимање акција, прихватањем понуде за стицање сопствених акција (у даљем тексту: прихватање понуде), као и придруживањем својих акција акцијама Републике Србије у поступку продаје (у даљем тексту: придруживање акција) преко Изабраног брокера.
Под првом продајом акција из става 1. овог члана подразумева се продаја свих акција Фонда и сваког појединачног правног лица чије су акције пренете грађанима без накнаде у складу са Законом и које се налазе на власничком рачуну бесплатних акција акционара код Изабраног Брокера, до 31. децембра 2014. године.
 
Члан 3
Акционари могу продавати бесплатне акције на Београдској берзи када акционар са Изабраним Брокером закључи уговор о посредовању у поступку прве продаје бесплатних акција и вођењу власничког рачуна бесплатних акција (у даљем тексту: Уговор), као уговор по приступу и када потпише налог за прву продају бесплатних акција.
Уговор из става 1. овог члана дат је на Обрасцу 1. - Уговор о посредовању у поступку прве продаје бесплатних акција грађана и вођењу власничког рачуна бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Акционари могу прву продају бесплатних акција извршити прихватањем понуде односно придруживањем акција, када поред потписивања уговора из члана 3. став 1. ове уредбе потпишу и Уговор о посредовању у поступку депоновања бесплатних акција (у даљем тексту: уговор за депоновање).
Уговор за депоновање дат је на Обрасцу 6. - Уговор о посредовању у поступку депоновања бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
 
Члан 4
Изабрани Брокер дужан је да акционару, који се определи да прву продају бесплатних акција спроведе преко другог брокера, омогући пренос бесплатних акција на другог брокера без наплате накнаде.
У случају из става 1. овог члана акционар самостално сноси остале трошкове брокерских услуга који се односе на прву продају акција, осим плаћања накнаде Београдској берзи за прву продају акција и накнаде за салдирање прве продаје бесплатних акција Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), које се изврше до 31. децембра 2014. године.
 
Члан 5
Акционар који продаје бесплатне акције даје налог за прву продају бесплатних акција Изабраном Брокеру преко Поште на Обрасцу 2. - Налог за прву продају бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Изабрани Брокер издаје потврду о пријему налога за прву продају бесплатних акција на Обрасцу 3. - Потврда о пријему налога за прву продају бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Пошта је дужна да списак шалтера на којима ће се вршити пријем налога и радно време тих шалтера објави на свом сајту, а изабрани брокер у штампаним медијима најкасније два дана пре почетка пријема налога.
 
Члан 6
Налог за прву продају бесплатних акција даје се непосредно, тако што акционар, после закључења Уговора, потписује налог за продају који има редни број и који оверава лице одређено за пријем налога у Пошти.
Акционар може закључити Уговор и испоставити налог за прву продају бесплатних акција и преко пуномоћника уз прилагање судски овереног специјалног пуномоћја искључиво за ту намену.
Акционар или пуномоћник приликом давања налога, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, подносе на увид личну карту.
Пуномоћник приликом давања налога подноси на увид и личну карту акционара.
Лице одређено као старатељ акционара, односно лице које има продужено родитељско право при давању налога за прву продају бесплатних акција дужно је да достави на увид решење надлежног органа (надлежног суда или центра за социјални рад), своју личну карту и уверење о животу акционара не старије од 30 дана.
Акционар или пуномоћник, односно лице из става 5. овог члана налог за опозив налога за продају испоставља на прописаном обрасцу на исти начин као и налог за продају.
 
Члан 7
Ако акционар не поступи у складу са чланом 6. ове уредбе сматраће се да налог није ни дао.
Акционар даје налог за прву продају бесплатних акција који важи до опозива, а најдуже 90 дана од дана давања налога у систем за трговање Београдске берзе.
Опозив налога за прву продају бесплатних акција даје се на Обрасцу 4. - Налог за опозив налога за прву продају бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Пријем налога за опозив налога за прву продају бесплатних акција потврђује се на Обрасцу 5. - Потврда о пријему налога за опозив налога за прву продају бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
 
Члан 7а
Акционар који прихвата понуду за преузимање или позив за придруживање акција испоставља налог за депоновање Изабраном брокеру, преко Поште на Обрасцу 7. - Налог за депоновање - налог за пренос бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Испостављањем налога за депоновање сматра се да је акционар испоставио и налог за пренос са власничког рачуна акционара код Изабраног брокера на рачун депонованих хартија понуђача.
Изабрани брокер издаје потврду о пријему налога за депоновање бесплатних акција на Обрасцу 8. - Потврда о пријему налога за депоновање - налога за пренос бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Одредбе чл. 6, 7. ст. 1. и 10. ове уредбе сходно се примењују и на прву продају бесплатних акција прихватањем понуде или придруживањем акција.
 
Члан 7б
Ако акционар већ има испостављене налоге за продају, а определи се да прихвати понуду или придружи акције, дужан је да пре испостављања налога за депоновање испостави налог за опозив свих налога за продају, а који до испостављања налога за депоновање нису реализовани.
Акционар испоставља налог за депоновање који важи до крајњег рока из понуде или позива за придруживање, односно до прихватања налога за повлачење налога за депоновање бесплатних акција.
Налог за повлачење налога за депоновање бесплатних акција испоставља се на Обрасцу 9. - Налог за повлачење налога за депоновање - налога за пренос бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Пријем налога за повлачење налога за депоновање потврђује се на Обрасцу 10. - Потврда о пријему налога за повлачење налога за депоновање - налога за пренос бесплатних акција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
 
Члан 7в
Електронски примљене налоге за депоновање Изабрани брокер доставља Централном регистру по редоследу и времену пријема налога од акционара, на начин и у складу са законом којим се регулише преузимање акционарских друштава и овом уредбом.
Последњег дана за прихватање понуде или позива за придруживање акција, електронски примљене налоге за депоновање и налоге за повлачење на шалтерима Пошта, примљене до истека крајњег рока за прихватање понуде или позива за придруживање акција из јавног позива, Изабрани брокер испоставља у систем Централног регистра, по редоследу и времену пријема налога од акционара, до 15 часова истог дана.
 
Члан 8
Изабрани Брокер, посредством Поште, не може од акционара, као ни од других лица, примати налоге за куповину акција које су грађанима пренете без накнаде у складу са Законом.
 
Члан 9
Електронски примљене налоге Изабрани Брокер извршава на Београдској берзи по редоследу и времену пријема налога од акционара, на начин и у складу са законом којим се регулише тржиште хартија од вредности и овом уредбом.
Налози из става 1. овог члана, које Пошта прими до 9:30 часова, испостављају се у систем за трговање Београдске берзе истог дана, а налози примљени после 9:30 часова испостављају се преко Изабраног Брокера, у систем за трговање Београдске берзе, наредног радног дана.
 
Члан 10
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај лице одређено за пријем налога у Пошти које поступи супротно члану 6. став 1. ове уредбе.
 
Члан 11
Питања која се односе на начин обављања послова који произлазе из ове уредбе, Изабрани Брокер и Пошта уредиће споразумом у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, у сарадњи са Комисијом за хартије од вредности, Београдском берзом, Централним регистром и Агенцијом за приватизацију.
 
Члан 12
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Образац 1.
УГОВОР 
О ПОСРЕДОВАЊУ У ПОСТУПКУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА ГРАЂАНА И ВОЂЕЊУ ВЛАСНИЧКИХ РАЧУНА БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА
Уговор се закључује између:
1. Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, Краљице Марије 3, МБ 07004893, као члана Београдске берзе и Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Изабрани Брокер), и
 
2.
 
 ,
 
 
(име, средње име, презиме)
 
(ЈМБГ)
(у даљем тексту: Клијент)
 
 
 
Члан 1
Предмет овог уговора је вођење власничког рачуна бесплатних акција и посредовање Изабраног Брокера у првој продаји бесплатних акција које је Клијент стекао у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", бр. 123/07 и 30/10 - у даљем тексту: Закон), као и обављање других послова, на захтев Клијента у складу са Уредбом о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција ("Службени гласник РС", бр. 43/10, 91/10 и _/12) - у даљем тексту: Уредба).
 
Члан 2
Изабрани Брокер се обавезује да, у складу са Законом и Уредбом:
1. врши проверу власништва бесплатних акција Клијента у Централном регистру хартија од вредности;
2. на захтев Клијента врши промену личних података о Клијенту на основу документације коју му је Клијент доставио;
3. посредује у првој продаји бесплатних акција, односно обавља продају бесплатних акција за рачун Клијента на основу налога продаје тог Клијента;
4. обавести Клијента у случају неслагања налога продаје или налога опозива са подацима Централног регистра хартија од вредности (различит број хартија и друго);
5. сваког радног дана у 16 сати, на свим местима за пријем налога, истакне цену, односно цене акција постигнутих тог дана у трговању на организованом тржишту;
6. обавести Клијента о реализацији налога продаје, и то:
- истицањем на свим местима за пријем налога, списка реализованих налога (по бројевима налога) са реализованом количином из налога и ценом по којој је појединачни налог реализован;
- слањем СМС порука са бројем налога о трошку клијента;
- упитом на интернет страници Изабраног брокера, односно Поште;
7. учествује у клирингу и салдирању обавеза и потраживања у бесплатним акцијама и у новцу насталих на основу закључених послова са бесплатним акцијама;
8. налоге Клијената за пренос бесплатних акција и налоге за упис права трећих лица уноси у информациони систем Централног регистра хартија од вредности;
9. не наплаћује накнаду за пријем налога за прву продају бесплатних акција, односно, налога за опозив, у складу са Уредбом и Споразумом;
10. усмено упозори Клијента на могуће ризике који могу проистећи из трговине бесплатним акцијама;
11. обавља друге послове неопходне за реализацију налога продаје, односно налога опозива.
 
Члан 3
Клијент се обавезује да:
1. отвори новчани рачун код банке члана Централног регистра хартија од вредности, уколико такав рачун није евидентиран приликом пријављивања за бесплатне акције и да Изабраном Брокеру, приликом пријема налога за продају бесплатних акција достави доказ о отвореном новчаном рачуну;
2. Изабраном Брокеру испостави налог за прву продају бесплатних акција, односно опозив, на обрасцима прописаним Уредбом;
3. писмено обавести Изабраног Брокера о промени личних података и достави одговарајућу документацију у року од 10 дана од дана настале промене.
 
Члан 4
Клијент одговара за тачност података из налога за прву продају бесплатних акција.
Клијент изјављује да је законити ималац акција које нису предмет било каквих ограничења.
Потписивањем овог уговора Клијент изјављује:
- да је пре закључења уговора и испостављања налога за прву продају бесплатних акција упознат са текстом уредбе којом се уређује начин обављања послова за прву продају бесплатних акција;
- да поседује потребна предзнања и одговарајуће информације ради закључења овог уговора и испостављања налога за прву продају бесплатних акција.
 
Члан 5
Изабрани Брокер не одговара за штету проузроковану вишом силом, за штету или кашњење проузроковано радњама трећих лица, као ни за штету проузроковану падом информационих система који се користе у процесу трговања бесплатним акцијама и процесу клиринга и салдирања.
 
Члан 6
Овај уговор се закључује са роком важења до 31. децембра 2014. године.
Уговор ће се сматрати раскинутим пре истека рока из става 1. овог члана у случају прекњижавања бесплатних акција са власничког рачуна клијента код Изабраног Брокера на власнички рачун клијента код другог брокера - члана Централног регистра хартија од вредности.
 
Члан 7
Евентуална спорна питања настала у извршењу овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, у складу са Законом, Уредбом, као и споразумом из члана 11. Уредбе.
У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Београду.
 
Члан 8
Овај уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак, као доказ да је Уговор закључен.
 
Изабрани Брокер
 
 
 
 
 
Банка Поштанска штедионица а.д.
 
Клијент
 
 
Образац 2.
НАЛОГ ЗА ПРВУ ПРОДАЈУ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА бр.___________
 
 
Датум пријема:
______________
 
Време пријема:
______________
 
Место пријема:
______________
 
Начин уручења налога - Непосредном предајом
 
ЈМБГ
 
НАЛОГОДАВАЦ/ПУНОМОЋНИК
Име и презиме
ПТТ/Град/Општина
Адреса
Телефон
 
НАЗИВ ЕМИТЕНТА
 
КОЛИЧИНА
комада
ИСИН:
ЦФИ:
ЦЕНА
 
ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧЕЊЕ
До опозива
РАЧУН ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
ВЛАСНИЧКИ РАЧУН БР.
300-980
РАЧУН НОВЦА
НАЗИВ БАНКЕ
БРОЈ РАЧУНА
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАЛОГА
Београдска берза, матични број: 07469179
 
Налогодавац изјављује да је, пре потписивања налога продаје, био упознат са:
1. ценом бесплатних акција на организованом тржишту која је остварена на претходном трговању;
2. елементима налога и да су му сви елементи потпуно јасни;
3. временским ограничењем налога "до опозива" који важи 90 дана од дана уноса налога у систем за трговање Београдске берзе.
 
За Изабраног Брокера
 
Налогодавац
_____________________________
 
__________________________
(Лице одређено за пријем налога)
 
(Име и презиме налогодавца)
 
 
Образац 3.
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ НАЛОГА ЗА ПРВУ ПРОДАЈУ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА бр.___________
 
 
Датум пријема:
______________
 
Време пријема:
______________
 
Место пријема:
______________
Начин уручења налога - Непосредном предајом
ЈМБГ
 
НАЛОГОДАВАЦ/ПУНОМОЋНИК
Име и презиме
ПТТ/Град/Општина
Адреса
Телефон
 
НАЗИВ ЕМИТЕНТА
 
КОЛИЧИНА
комада
ИСИН:
ЦФИ:
ЦЕНА
 
ВРЕМЕНСКО ОГРАНИЧЕЊЕ
До опозива
РАЧУН ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
ВЛАСНИЧКИ РАЧУН БР.
300-980
РАЧУН НОВЦА
НАЗИВ БАНКЕ
БРОЈ РАЧУНА
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАЛОГА
Београдска берза, матични број: 07469179
 
Налогодавац изјављује да је, пре потписивања налога продаје, био упознат са:
1. ценом бесплатних акција на организованом тржишту која је остварена на претходном трговању;
2. елементима налога и да су му сви елементи потпуно јасни;
3. временским ограничењем налога "до опозива" који важи 90 дана од дана уноса налога у систем за трговање Београдске берзе.
 
За Изабраног Брокера
 
Налогодавац
_____________________________
 
__________________________
(Лице одређено за пријем налога)
 
(Име и презиме налогодавца)
 
 
Образац 4.
НАЛОГ ЗА ОПОЗИВ НАЛОГА ЗА ПРВУ ПРОДАЈУ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА бр.___________
 
 
Датум пријема:
______________
 
Време пријема:
______________
 
Место пријема:
______________
Начин уручења налога - Непосредном предајом
ЈМБГ
 
НАЛОГОДАВАЦ/ПУНОМОЋНИК
Име и презиме
ПТТ/Град/Општина
Адреса
Телефон
 
НАЗИВ ЕМИТЕНТА
 
КОЛИЧИНА
комада
ИСИН:
ЦФИ:
ЦЕНА
 
РАЧУН ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
ВЛАСНИЧКИ РАЧУН БР.
300-980
РАЧУН НОВЦА
НАЗИВ БАНКЕ
БРОЈ РАЧУНА
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАЛОГА
Београдска берза, матични број: 07469179
ЕЛЕМЕНТИ НАЛОГА ЗА ПРОДАЈУ КОЈИ СЕ ОПОЗИВА
Број опозваног НАЛОГА ЗА ПРОДАЈУ
 
Датум пријема
 
Време пријема
 
Место пријема
 
Налогодавац потврђује да су му сви елементи налога јасни.
За Изабраног Брокера
 
Налогодавац
_____________________________
 
__________________________
(Лице одређено за пријем налога)
 
(Име и презиме налогодавца)
 
 
Образац 5.
ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ НАЛОГА ЗА ОПОЗИВ НАЛОГА ЗА ПРВУ ПРОДАЈУ БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА бр.___________
 
 
Датум пријема:
______________
 
Време пријема:
______________
 
Место пријема:
______________
Начин уручења налога - Непосредном предајом
ЈМБГ
 
НАЛОГОДАВАЦ/ПУНОМОЋНИК
Име и презиме
ПТТ/Град/Општина
Адреса
Телефон
 
НАЗИВ ЕМИТЕНТА
 
КОЛИЧИНА
комада
ИСИН:
ЦФИ:
ЦЕНА
 
РАЧУН ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
ВЛАСНИЧКИ РАЧУН БР.
300-980
РАЧУН НОВЦА
НАЗИВ БАНКЕ
БРОЈ РАЧУНА
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА НАЛОГА
Београдска берза, матични број: 07469179
ЕЛЕМЕНТИ НАЛОГА ЗА ПРОДАЈУ КОЈИ СЕ ОПОЗИВА
Број опозваног НАЛОГА ЗА ПРОДАЈУ
 
Датум пријема
 
Време пријема
 
Место пријема
 
Налогодавац потврђује да су му сви елементи налога јасни.
За Изабраног Брокера
 
Налогодавац
_____________________________
 
__________________________
(Лице одређено за пријем налога)
 
(Име и презиме налогодавца)
 
 
Образац 6.
УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ У ПОСТУПКУ ДЕПОНОВАЊА БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА БР. ______
Уговор се закључује између:
1. Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, Краљице Марије 3, МБ 07004893, као члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Изабрани Брокер), и
2. _________________________________
_________________________
 (у даљем тексту: Клијент)
(име, средње име, презиме)
 
(ЈМБГ)
 
 
Члан 1
Предмет овог уговора је заступање Клијента при обављању послова депоновања бесплатних акција које је Клијент стекао у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације ("Службени гласник РС", бр. 123/07 и 30/10 - у даљем тексту: Закон), као и обављање других услуга у вези са поступањем по упућеној понуди за преузимање акција, понуди за стицање сопствених акција (у даљем тексту: понуда), као и по позиву за придруживање својих акција акцијама Републике Србије (у даљем тексту: придруживање), на захтев Клијента у складу са Уредбом о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција ("Службени гласник РС", бр. 43/10, 91/10 и - /12 - у даљем тексту: Уредба).
 
Члан 2
Изабрани Брокер се обавезује да, у складу са Законом и Уредбом:
1. врши проверу власништва бесплатних акција Клијента у Централном регистру хартија од вредности;
2. изврши пренос бесплатних акција са власничког рачуна Клијента на рачун депонованих хартија од вредности у свему према јавно објављеној понуди, односно, позиву за придруживање, у складу са Уредбом;
3. обавести Клијента у случају неслагања налога за депоновање или налога повлачења са подацима Централног регистра хартија од вредности (различит број хартија и друго);
4. обавести Клијента о реализацији налога за депоновање, и то:
- на свим местима за пријем налога;
- упитом на интернет страници Изабраног брокера, односно Поште;
5. учествује у клирингу и салдирању обавеза и потраживања у бесплатним акцијама и у новцу насталих на основу депоновања бесплатних акција;
6. не наплаћује накнаду за пријем налога за депоновање бесплатних акција, односно, налога за повлачење налога за депоновање, у складу са Уредбом;
7. усмено упозори Клијента да:
- се депоновање бесплатних акција сматра прихватањем понуде, односно придруживањем акција;
- не може располагати бесплатним акцијама које је депоновао ради прихвата понуде, односно придруживања акција;
- може повући бесплатне акције из депозита до истека рока важења понуде или позива за придруживање;
8. обавља друге послове неопходне за реализацију налога за депоновање, односно налога повлачења налога за депоновање.
 
Члан 3
Клијент се обавезује да:
1. испостављањем налога за депоновање бесплатних акција, на обрасцу прописаном Уредбом, прихвата понуду, односно, придружује акције;
2. у случају одустајања од депоновања испостави налог за повлачење на обрасцу прописаном Уредбом;
3. отвори новчани рачун код банке члана Централног регистра хартија од вредности, уколико такав рачун није евидентиран приликом пријављивања за бесплатне акције и да Изабраном Брокеру, приликом пријема налога за депоновање бесплатних акција достави доказ о отвореном новчаном рачуну;
4. све радње у вези са поступком депоновања бесплатних акција преузме у складу са роковима наведеним у понуди, односно, позиву за придруживање акција;
5. да писмено обавести Изабраног Брокера о промени личних података и достави одговарујућу документацију у року од 10 дана од дана настале промене.
 
Члан 4
Клијент одговара за тачност података из налога за депоновање бесплатних акција.
Клијент изјављује да је законити ималац бесплатних акција које нису предмет било каквих ограничења.
Клијент је дужан да се лично информише о променама услова из првобитне прихваћене понуде или позива за придруживање, као и о евентуалним новим понудама.
Потписивањем овог уговора Клијент изјављује:
- да је пре закључења Уговора и испостављања налога за депоновање бесплатних акција упознат са текстом Уредбе којом се уређује располагање бесплатно стеченим акцијама;
- да поседује потребна предзнања и одговарајуће информације о условима из понуде, односно позива за придруживање акција, ради закључења овог уговора и испостављања налога за депоновање бесплатних акција.
 
Члан 5
Изабрани Брокер не одговара за штету проузроковану вишом силом, за штету или кашњење проузроковано радњама трећих лица, као ни за штету проузроковану падом информационих система који се користе у процесу депоновања бесплатних акција и процесу клиринга и салдирања.
 
Члан 6
Овај уговор се закључује са роком важења до 31. децембра 2014. године.
Уговор ће се сматрати раскинутим пре рока из става 1. овог члана у случају прекњижавања свих бесплатних акција стечених у складу са Законом, са власничког рачуна Клијента код Изабраног Брокера на власнички рачун Клијента код другог брокера - члана Централног регистра хартија од вредности.
 
Члан 7
Евентуална спорна питања настала у извршењу овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно, у складу са Законом и Уредбом.
У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Београду.
Члан 8
Овај уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак, као доказ да је Уговор закључен.
 
Изабрани Брокер
 
Клијент
 
 
 
 
 
Образац 7.
НАЛОГ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ - НАЛОГ ЗА ПРЕНОС БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА бр. ___________
 
 
Датум пријема:
______________
 
Време пријема:
______________
 
Место пријема:
______________
Начин уручења налога - Непосредном предајом
ЈМБГ
 
НАЛОГОДАВАЦ
Име и презиме
Птт / Град / Општина
Адреса
Телефон
 
НАЗИВ ЕМИТЕНТА
Уредба у целости са формуларима
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива