Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013, 59/2013 и 83/2014 - др. закон)

Чл. 1-10*

(Престали да важе)

Члан 11

Субјект приватизације не може, без сагласности Агенције, да доноси одлуке које се односе на:

1) располагање покретном или непокретном имовином;

2) узимање кредита или зајмова;

3) давање кредита или зајмова;

4) издавање гаранција за друге субјекте;

5) преузимање обавеза другог субјекта;

6) стицање, повећање или смањење учешћа у капиталу другог субјекта;

7) исплата дивиденди акционарима;

8) издавање акција или предузимање других радњи којима би се изменила постојећа структура капитала;

9) промену унутрашње организације или статусну промену;

10) повећање или смањење капитала;

11) инвестициона улагања у основна средства;

12) повећање броја запослених у обиму који је већи од броја који је потребан.

Одредба става 1. овог члана не односи се на одлуке које субјект приватизације доноси ради обављања уобичајених пословних активности.

Чл. 12-25*

(Престали да важе)

Даном ступања на снагу Закона о приватизацији ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014), односно 13. августа 2014. године, престала је да важи Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације ("Сл. гласник РС", бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013), осим члана 11. ове уредбе, који остаје на снази до спровођења поступка продаје субјеката приватизације који су на дан ступања на снагу овог закона били у реструктурирању.

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива