Закон о привредним друштвима

("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015)

Закон о предузећима

("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - испр., 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 - одлука СУС и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 125/2004 - др.

Закон о задругама

("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 34/2006)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

1 2
1 2
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива