Закон о предузећима

("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - испр., 29/97, 59/98, 74/99, 9/2001 - одлука СУС и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 125/2004 - др.

Чл. 1-391*

 (Престало да важи)

III ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

1. Појам

Члан 392

(1) Друштвено предузеће је предузеће које у целини послује друштвеним капиталом.

(2) Друштвени капитал друштвеног предузећа подељен је на акције или уделе одређене номиналне вредности и уписује се у регистар.

2. Органи

2.1. Врсте

Члан 393

(1) Органи друштвеног предузећа су: скупштина, управни одбор, директор и надзорни одбор.

(2) У друштвеном предузећу које има до 50 запослених не бира се управни и надзорни одбор, ако статутом предузећа није друкчије одређено.

(3) У друштвеном предузећу у коме се не бира управни и надзорни одбор њихове функције врше се на начин утврђен статутом.

2.2. Скупштина

Члан 394

(1) Скупштину друштвеног предузећа чине представници запослених.

(2) Скупштину друштвеног предузећа које има делове чине представници запослених у свим деловима.

(3) Статутом се утврђује број чланова, начин избора, мандат, састав и одговорност чланова скупштине.

(4) Скупштина друштвеног предузећа, по правилу, одлучује јавним гласањем.

(5) Скупштина може одлучивати тајним гласањем о избору и опозиву чланова органа друштвеног предузећа.

(6) У друштвеном предузећу с мање од 50 запослених функцију скупштине врше сви запослени.

(7) Скупштина друштвеног предузећа одлучује већином гласова свих чланова, ако статутом није предвиђена друга квалификована већина.

(8) Скупштина друштвеног предузећа, поред делокруга из члана 61. овог закона, одлучује и о:

1) остваривању захтева према члановима управе и надзорног одбора у вези с накнадом штете насталом у вођењу послова, као и захтевима за поништај незаконите одлуке;

2) заступању друштвеног предузећа у судским поступцима против чланова управе;

3) питањима из делокруга управног одбора - само на захтев управног одбора.

2.3. Управни одбор

Члан 395

(1) Управни одбор друштвеног предузећа бира скупштина.

(2) Чланови управног одбора могу се бирати и из реда стручњака изван друштвеног предузећа.

(3) На управни одбор друштвеног предузећа сходно се примењују одредбе овог закона о делокругу и начину одлучивања управног одбора, заменицима, опозиву, искључењу права гласа и одговорности чланова управног одбора акционарског друштва.

2.4. Директор

Члан 396

(1) Директора друштвеног предузећа бира и разрешава управни одбор.

(2) У друштвеном предузећу у коме се не образује управни одбор, директора бира и разрешава скупштина.

(3) Ако директор друштвеног предузећа није изабран, управни одбор, односно скупштина ако управни одбор није образован, поставља вршиоца дужности директора, с правима, дужностима и одговорностима директора, на период до годину дана.

(4) Директор друштвеног предузећа врши своје функције у интересу предузећа.

(5) Поред делокруга утврђеног у одредбама члана 63. овог закона, директор друштвеног предузећа врши и друге послове који законом, статутом или другим општим актом нису стављени у делокруг скупштине, управног одбора и надзорног одбора.


(6) Директор друштвеног предузећа може бити разрешен ако постоје губици у пословању, ако прекрши правила клаузуле конкуренције и правила поступања у случају сукоба интереса с предузећем, због неспособности, као и из других разлога утврђених статутом.


Преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива