Закон о задругама

("Сл. лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 34/2006)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Задруга је облик организовања физичких лица (у даљем тексту: задругари) у којој они, пословањем на задружним принципима добровољности и солидарности, демократичности, економског учешћа, једнаког права управљања, самосталности, задружног образовања и међузадружне сарадње, остварују своје економске, социјалне и културне интересе.

Члан 2

Задруге се оснивају као земљорадничке - опште и специјализоване (житарске, воћарске, виноградарске, репарске, сточарске, пчеларске, домаће радиности и сл.), стамбене, потрошачке, занатске, здравствене, омладинске, студентске и ученичке, као и друге врсте задруга за обављање производње, промета робе и вршење услуга, у складу са овим законом.

Задруге се могу основати и као штедно-кредитне задруге.

На оснивање, организацију, пословање и начин управљања штедно-кредитним задругама, примењују се одредбе савезног закона којим се уређују банке и друге финансијске организације.

Члан 3

Земљорадничке задруге организују производњу на газдинствима задругара, производе, прерађују и продају пољопривредно-прехрамбене и друге производе задруге и задругара, снабдевају задругаре репродукционим материјалом, енергентима, средствима за производњу, деловима за пољопривредну механизацију и другом робом, врше промет роба задругара и за задругаре и организују штедно-кредитне послове у задрузи.

Земљорадничке задруге могу бити опште и специјализоване (житарске, воћарске, виноградарске, репарске, сточарске, пчеларске, домаће радиности и др.).

Земљорадници могу основати и земљорадничко штедно-кредитне задруге.

Стамбене задруге, као инвеститори и извођачи радова, организују изградњу и одржавање и граде и одржавају станове, стамбене зграде и пословни простор за задругаре, ангажовањем средстава и рада задругара и других физичких и правних лица.

Потрошачке задруге снабдевају своје задругаре и задругаре других потрошачких задруга - чланица истог задружног савеза производима широке потрошње.

Занатске задруге израђују и продају своје занатске производе и занатске производе својих задругара, обављају занатске услуге и снабдевају задругаре репродукционим материјалом и средствима за производњу.

Здравствене задруге пружају помоћ задругарима и члановима њихових породица у остваривању здравствене заштите, набавком лекова и пружањем других здравствених услуга.

Омладинске и студентске задруге обезбеђују задругарима да, на организован начин за потребе послодаваца обављају повремене, привремене и сличне послове за које се не заснива радни однос, ради стицања средстава за школовање и задовољавање основних, социјалних, културних и других личних и заједничких потреба задругара.

Ученичке задруге кроз рад образују и оспособљавају ученике - задругаре за одређена занимања и омогућавају им да тим радом стичу средства за ваннаставне, друштвене, спортске и културне активности, организовање екскурзија, набавку учила, помоћ ученицима слабијег материјалног стања и друге сличне потребе.

Члан 4

Зависно од циљева оснивања и потребних средстава за оснивање и пословање, задруге се могу оснивати и пословати са уделима или без удела, у складу са уговором о оснивању и задружним правилима.

Члан 5

Задруга је правно лице.

Задруга се не може организовати као предузеће или други облик организовања, нити се може припојити или спојити с предузећем или другим правним лицем које није задруга.

Члан 6

Задруга у правном промету иступа у своје име и за свој рачун, у своје име и за рачун задругара или у име и за рачун задругара.

Члан 7

Задруга у правном промету одговара за своје обавезе свом својом имовином.

За обавезе које се нису могле измирити из имовине задруге одговарају задругари солидарно, најмање износом свог удела, ако уговором о оснивању, односно задружним правилима није предвиђено да одговарају већим износом.

Задружним правилима утврђује се рок, који не може бити краћи од годину дана, у коме задругар коме је тај статус престао одговара за обавезе задруге настале за време док је био задругар.

Члан 8

Задруга може, ако је то у интересу задругара и ако је то утврђено њеним правилима, обављати послове и са незадругарима и за незадругаре, на начин и у обиму којим се не доводи у питање остваривање циљева због којих је задруга основана. 

Преузмите закон у целости
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива