АД AS IMPEX , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

13. мар. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр. 1634/2010 од  13.06.2011. године и Сагласности Одбора поверилаца од 20.02.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АД "AS IMPEX"  НОВИ САД у стечају из Новог Сада

 ул. Шумадијска бр. 16.


ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

 

 

 

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице  АД "AS IMPEX"  НОВИ САД У СТЕЧАЈУ из Новог Сада (мат. бр. 08011893, ПИБ 102072257), са најзначајнијом имовином коју чини :


I  .        Непокретна имовина:

 

I.I. Објекти у рушевном стању  који се налазе у Новом Саду, ул. Шумадијска бр.18, према упису:

-          Зграда графичке индустрије, број зграде 2, површине 348,00 м², изграђена на кат. парцели бр. 9328/1, уписана у Лист непокретности бр. 11643 К.О. Нови Сад I, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1.

-          Зграда графичке индустрије, број згаде 4, површине 296,00 м² изграђена на кат. парцели бр. 9328/1, уписана у Лист непокретности бр. 11643 К.О. Нови Сад I, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1.


I.II. Три пословна простора и гаража, ванкњижно власништво, који се налазe у Новом Саду, ул. Шумадијска бр. 18, у оквиру стамбене зграде за колективно становање, објекат изграђен без одобрења за градњу, на кат. парцели бр. 9328/2, уписана у Лист непокретности бр.11643 К.О. Нови Сад 1, бр. зграде 2, површине 637 м², облик својине мешовита, врста права држалац, и то :

-Пословни простор бр. 1-Ламела Б, површине 262,81 м2, сутерен;

-Пословни простор бр. 2-Ламела Б, површине 74,79 м2, високо приземље;

-Пословни простор бр. 3-Ламела А и Б, површине 101,78 м2, високо приземље;

-Гаража-Ламела А, површине 11,06 м2, сутерен


II .        Покретна имовина :

 

-          Канцеларијски намештај и опрема -према спецификацији у продајној документацији;


III.        Потраживања и права


-          Потраживања и права / поверилачка овлашћења по основу уговора и судских поступака са активном легитимацијом стечајног дужника који су у току.


Процењена вредност износи:  76.925.698,82 динара                         

Депозит износи:  15.385.139,76 динара


Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
Стечај

АС ИМПЕКС друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива