ДП "ВУКИЦА МИТРОВИЋ ", у стечају оглашава продају спорног права стечајног дужника у Републици Хрватској методом јавног надметања

09. мар. 2013.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског суда у Сомбору, број предмета Ст.13/2009 - Ст.20/2010 од  05.01.2010.године, а у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/05), стечајни управник стечајног дужника:


ДП "ВУКИЦА МИТРОВИЋ " у стечају, Апатин, ул. Иве Лоле Рибара бр. 2.

ОГЛАШАВА

 

Продају спорног права стечајног дужника у Републици Хрватској

методом  јавног надметања

 

Предмет продаје чине спорна права у вези са власништвом над  непокретном имовином ДП "ВУКИЦА МИТРОВИЋ" у стечају из Апатина, ул. Иве Лоле Рибара бр. 2,  на територији Републике Хрватске поводом које је покренут спор за повраћај исте у катастарско власништво, фактички посед и накнаду штете пред Трговачким судом у Ријеци, посл. број предмета П 2926/12, а коју чине:

 

Некретнине на адреси Кнеза Домагоја бр.4 у Новом Винoдолском, Република Хрватска саграђене делом на парцели бр. 3879/20 К.О. Нови, уписаној у ЗК Уложак бр. 2928 као кућа површине 108 м2 и  у Посједовни лист бр. 2978 као кућа и двориште, површине 106 м2, док је другим делом изграђена на парцели бр. 3879/58  К.О. Нови, уписаној у ЗК уложак бр. 3979 као зграда, гаража и двор, укупне површине 273 м2  и у Посједовни лист бр. 3986 као зграда, гаража и двор, укупне површине 275 м2, што у природи чини:

  1. I спрат куће - објекта типа виле саграђене на парцели број 3897/20 к.о. Нови, који се састоји од три собе, дневног боравка, хола, купаоне и посебног улаза у укупној бруто површини од цца 97  модносно укупној нето површини од цца 69 м2     и
  2. Помоћни објекат површине цца 26м2 и гаража површине цца 18 м2, саграђени на парцели 3879/58к.о. Нови, који се наслањају на главни објекат типа виле ближе описаног под тачком 1.

Почетна цена је: 10.145.000,00 динара                           Депозит је 4.058.000,00 динара


Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 50.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова у просторијама стечајног дужника, а најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје уз претходни договор са повереником стечајног управника;

2.      уплате депозит, на текући рачун стечајног дужника број: 355-1131296-76 који се води код «Војвођанска банка» ад Нови Сад или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је  05.04.2013.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично/директно мора доставити Служби финансија Агенције за приватизацију, Теразије 23, 6 спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 05.04.2013. године у 16:00 часова по београдском времену (GMT+1).Банкарска гаранција мора имати рок важења до 12.05.2013. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

  1. приликом преузимања продајне документације потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Након уплате депозита, а најкасније 5 радних дана пре одржавања јавног надметања, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати образац пријаве за учешће поверенику Агенције за приватизацију и изјаву о губитку права на враћање депозита са фотокопијом гаранције или фотокопијом о уплати депозита.У случају да је учесник који предаје пријаву правно лице поверенику стечајног управника се доставља извод из регистрације и ОП образац.


Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће ВУКИЦА МИТРОВИЋ Предузеће за производњу чарапа - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Производња плетених и кукичаних чарапа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива