АД "ФАДИП", у стечају оглашава продају дела имовине

30. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства од 03.02.2010.године, у предмету СТ-32/2010, а у складу са члановима 109,110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника:

АД "ФАДИП" у стечају из Бечеја,

Трг Ослобођења бр.3-4

ОГЛАШАВА

Продају дела имовине ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ -седма продаја

Имовина

Почетна цена у РСД

Депозит у   РСД

 

Зграда «Дирекције» у Бечеју,  улица Зелена бр. 48 коју чине објекти саграђени на кат. парцели 4974 КО Бечеј и уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј као:

-Зграда бр.1-Зграда за металопрерађивачку индустрију,  површине у основи од 892м², спратности ПР,  објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1, што у природи представља основни објекат спратности П+1, са припадајућим покретним стварима;

-Зграда бр.2- Помоћна зграда, површине у основи од 77м², спратности ПР,  објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине мешовита, обим удела 1/1, што у природи представља помоћни објекат у рушевном стању;

-Зграда бр.3- Помоћна зграда, површине у основи од 14м², спратности ПР, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине мешовита, обим удела 1/1, што у природи представља помоћни објекат у рушевном стању.

10.183.302,00

4.073.321,00

 

Оглас у целости
ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива