„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО", у стечају оглашава продају имовине

30. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу решења Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 349/2013 од 21.03.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Производно трговинско предузеће „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ из Прибоја, Санџачка бр.  1

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

Ред. бр. имовинске целине

Предмет продаје представља имовина груписана у следеће имовинске целине

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1.

Имовинска целина 1 коју чине:

 помоћна зграда - магацин уписане површине у основи 872 м2, евидентирана као зграда број 1, изграђена без одобрења за градњу, на кат. пар. 628/1 КО Прибој, потес - Радничка улица, у листу непокретности 38 КО Прибој, спратности По+Пр+Сп, на којој је као држалац уписано Трговинско предузеће „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ из Прибоја, Ул. 12. јануара 1. Објекат се састоји из следећих посебних делова:

пословни простор уписане површине 304 м2, у подруму зграде бр. 1 на кат. пар. 628/1 КО Прибој, број посебног дела 1. Корисна нето површина измерена од стране вештака на лицу места износи 378,58м2;

пословни простор уписане површине 1948 м2, у приземљу зграде бр. 1 на кат. пар. 628/1 КО Прибој, број посебног дела 2. Корисна нето површина измерена од стране вештака на лицу места 782,51м2;

пословни простор уписане површине 762 м2, на првом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 628/1 КО Прибој, број посебног дела 3. Корисна нето површина измерена од стране вештака на лицу места 796,63м2;

 опрема и инвентар који се налазе у објекту према спецификацији у прилогу продајне документације;

Напомена: Објекат процењен према површинама објекта измереним на лицу места. Непокретност се продаје у виђеном стању као бесправно изграђен објекат без доказа о грађењу на истом. Купац сноси све ризике које се односе правни статус овог објекта као и ризик евентуалног рушења истог, с обзиром да није поднет захтев за легализацију.

11.581.504,50

4.632.601,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Имовинска целина 2 коју чине:

 посебни делови који се налазе у згради пословних услуга - управној згради у Прибоју, изграђеној пре доношења прописа о изградњи на кат. пар. 733/1 КО Прибој, потес - Ул. 12. јануара и уписаној у листу непокретности 38 КО Прибој, на којим посебним деловима је као носилац права својине уписано Трговинско предузеће „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ из Прибоја, Ул. 12. јануара 1 и то:

пословни простор површине 43 м2, у подруму зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 1;

пословни простор површине 56 м2, у подруму зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 2;

пословни простор површине 16 м2, на првом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 5;

пословни простор површине 16 м2, на првом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 6;

пословни простор површине 19 м2, на првом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 7;

пословни простор површине 19 м2, на првом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 8;

пословни простор површине 20 м2, на првом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 9;

пословни простор површине 7 м2, на другом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 10;

пословни простор површине 43 м2, на другом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 11;

пословни простор површине 16 м2, на другом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 12;

пословни простор површине 18 м2, на другом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 13;

пословни простор површине 10 м2, на другом спрату зграде бр. 1 на кат. пар. 733/1 КО Прибој, број посебног дела 14.

 опрема и инвентар који се налазе у непокретностима према спецификацији у прилогу продајне документације;

Напомена: Површине по етажама првог и другог спрата измерене на лицу места се разликују у односу на површине уписане у листу непокретности бр. 38 КО Прибој. Корисна нето површина првог спрата измерена на лицу места износи 101,10 м2. Корисна нето површина другог спрата измерена на лицу места износи 110,06 м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.807.661,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.123.064,60

3.

Имовинска целина 3 коју чине:

 пословни простор у привреди, површине 60 м2, у приземљу стамбено пословне зграде у вароши Рудо, у Главној улици бр. 23, изграђене на на кат. пар. 471/2 КО Рудо, који пословни простор је у препису листа непокретности Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Бањалука - подручна јединица Рудо - катастарски срез Вишеград бр. 337/0 КО Рудо евидентиран на броју улаза бб као број подул. 2 и на којем је као корисник евидентирано ПТП „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ дп из Прибоја и

 опрема и инвентар који се налазе у пословном простору према спецификацији у прилогу продајне документације;

Напомена: Површина објекта измерена на лицу места износи 63,11 м2. Непокретност се продаје у виђеном стању без гаранција у погледу правног статуса исте.

1.835.601,50

734.240,60

4.

Имовинска целина 4 коју чини гаража за путничке аутомобиле, површине 15,22 м2, прва до Радничке улице, бесправно изграђена на туђем земљишту на кат парцели 702 КО Прибој и кат. пар. 1917/1 КО Прибој, која није уцртана у копији плана и евидентирана у катастру непокретности.

Напомена: Непокретност се продаје у виђеном стању као бесправно изграђен објекат без доказа о грађењу на истом.

93.177,00

37.270,80

5.

Имовинска целина 5 коју чини гаража за путничке аутомобиле, површине 14,81 м2, четврта од Радничке улице, бесправно изграђена на туђем земљишту на кат парцели 702 КО Прибој и кат. пар. 1917/1 КО Прибој, која није уцртана у копији плана и евидентирана у катастру непокретности.

Напомена: Непокретност се продаје у виђеном стању као бесправно изграђен објекат без доказа о грађењу на истом.

90.667,00

36.266,80

Оглас у целости
Стечај

ПРОИЗВОДНО,ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО ДП, ПРИБОЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прибој

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива