„Петровац", у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица

20. окт. 2015.

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, број предмета Ст.бр.29/2010 од  15.10.2010.године и одлуке одбора поверилаца од 29.05.2015.године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

Друштвено предузеће индустрије коже, обуће и протеина „Петровац“ у стечају

Петровaц, Српских владара бр.17, мат.бр. 07163517

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде

 

Најважнија имовина стечајног дужника

Процењена вредност (динара)

Новчани износ

(динара)

1.Пословни комплекс у Петровцу, Улица српских владара бр.  17, и то:

           Укупно 23 објекта, од којих су најважнији:

           Зграда индустрије коже и крзна, бр. згр. 1, површине 3566 м2

           Остале зграде,  бр. згр. 2, површине 558 м2

                 Зграда  индустрије коже и крзна, бр. згр. 3, површине 515 м2

           Остале зграде, бр. згр. 4, површине 275 м2

Сви објекти су на КП 14614, уписаној у лист непокретности број 10634 КО Петровац на Млави

2. Кат. парцела 4989 у делу ½ - пашњак 4.класе, површине 4.366м2

    уписана  у ЛН 1917 КО Кнежица.

3. Залихе према спецификацији из процене

 

 

 

 

 

 

 

 

40.650.724,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглас у целости
Стечај

ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, ОБУЋЕ И ПРОТЕИНА ПЕТРОВАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЕТРОВАЦ

Локација:

Петровац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива