„Први мај" АД, у стечају оглашава издавање у закуп пословног простора

17. окт. 2015.

јавним прикупљањем понуда

Члана 99. став 7. Закона о стечају (Сл. Гласник РС бр. 104/2009. 13/2010 и 83/2014) стечајни дужник Индустрије одеће „Први мај“ АД. у стечају Пирот, ул. Николе Пашића бб, матични број 07130953, кога заступа стечајни управник Агенција за приватизацију - Центар за стечај, а по пуномоћју повереник Зоран Милосављевић

ОГЛАШАВА

издавање у закуп пословног простора

јавним прикупљањем понуда

Предмет закупа су грађевински објекти са опремом и инвентаром, и то:

 1. Производна хала-Трикотажа машиноплета, кп. 3607/1, објекат бр. 1, КО Пирот-град, ул. Николе Пашића бб, површине 8.160,00 m2;
 2. Зграда ауто радионице-Пратећи објекти уз топлану, кп. 3607/1, објекат бр. 3, у КО Пирот, ул. Николе Пашића бб, површине 274,00 m2;
 3. Топлана са помоћним објектима и пратећи објекти уз топлану, кп. 3607/1, објекти бр.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, КО Пирот-град, ул. Николе Пашића бб, површине 3.234,00 m2;
 4. Фарма за тов свиња и Фарма за тов кока носиља, кп. 3607/1, објекти бр. 19 и 20, КО Пирот-град, ул. Николе Пашића бб, површине 424,00 m2
 5. Павиљон модела, кп. 167, објекат бр. 2, КО Пирот-град, ул. Николе Пашића бб, површине 52,00 m2;
 6. Амбуланта, кп. 167, објекат бр. 1, КО Пирот-град, ул. Николе Пашића бб, површине 156,00 m2;
 7. Хотел Стадион, Анекс уз ресторан, Летња башта, Котларница са надстрешницом и Шупа за огрев, кп. 4145, објекти бр.: 1, 2, 3 , 6 и 7, КО Пирот-град, Сењак, површине 1.150,00 m2;
 8. Локал „Модна кућа“ у Пироту, кп. 1939, објекат бр. 1, у приземљу, КО Пирот-град, ул. Драгошева, површине 552,00 m2;
 9. Локал „Модна кућа“ у Пироту, кп. 1939, објекат бр. 1, на 1. спрату, КО Пирот-град, ул. Драгошева, површине 552,00 m2;
 10.  Локал „Модна кућа“ у Пироту, кп. 1939, објекат бр. 1, у поткровљу, КО Пирот-град, ул. Драгошева, површине 342,00 m2;
 11. Локал у Нишу, подземни пролаз у оквиру пословне зграде за коју није утврђена делатност, кп. 791 КО Ниш Бубањ, објекат бр. 2, улаз 2, подрум, прва етажа, улица Вождова бр. 2, површине 32,50 m2;
 12. Локал у Прибоју, кп. 521/1, КО Прибој, у приземљу стамбене зграде у ул. 12. јануар бб, површине 82,00 m2;
 13. Робна кућа „Први мај“ у Аранђеловцу, кп. 2142/10, КО Аранђеловац, сутерен, бр. посебног дела 1, улица Војводе Путника, површине 362,00 m2;
 14. Робна кућа „Први мај“ у Аранђеловцу, кп. 2142/10, КО Аранђеловац, приземље, бр. посебног дела 2, улица Војводе Путника, површине 484,00 m2;
 15. Робна кућа „Први мај“ у Аранђеловцу, кп. 2142/10, КО Аранђеловац, приземље, бр. посебног дела 2, улица Војводе Путника, површине 488,00 m2;
 16. Локал у Крагујевцу, к.п. 4119, КО Крагујевац 3, објекат бр. 1, приземље и спрат, улица Краља Александра I Карађорђевића 21, површине 168,00 m2;
 17.  Локал у Лозници, кп. 5074, објекат бр. 1, приземље, Трг Вука Караџића 1/Б, површине 132,00 m2;

Резервни делови, материјал и готови производи нису предмет закупа. Закупац ће бити у обавези да прими и сачува и имовину која није предмет закупа и да исту преда закуподавцу истеком уговора о закупу у свему према пописним листама са стањем на дан отварања стечајног поступка.

Оглас у целости
ПРВИ МАЈ АД
Стечај

ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ ПРВИ МАЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива