ЕИ „ЧЕГАР", у стечају оглашава продају целокупне имовине

18. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1.Ст. 41/2015 од 02.09.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник  Републике Србије“  број 104/2009 ", 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда, 83/2014), и Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ д.о.о. ЗА ИЗРАДУ МЕХАНИКЕ ЕИ НИШ

 ЕИ ЧЕГАР У СТЕЧАЈУ из  Ниша

ОГЛАШАВА

продају целокупне имовине јавним надметањем (прво јавно надметање)

Предмет продаје (имовина као целина)

 Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1. Грађевински објекти, постојећи на КП бр. 10998/83, уписани у Лист непокретности бр. 72 КО Ниш Ћеле Кула, и то:

  • Зграда осталих индустријских делатности, површине у основи 12.705,00m2 (спратности По+Пр, укупне површине 19.250,10m2),  уписана као зграда бр.1, својина мештовита, обим удела 1/1;
  • Зграда осталих индустријских делатности-надстрешница, површине у основи 275,00m2, уписана као зграда бр. 2, својина мештовита, обим удела 1/1;
  • Зграда осталих индустријских делатности, површине у основи 29,00m2, уписана  као зграда бр. 3, својина мештовита, обим удела 1/1;
  • Трафо станица, површине у основи 39,00m2, уписана као зграда бр. 4, својина мештовита, обим удела 1/1;

2. Грађевински објекат, постојећи на КП бр. 10998/84, уписан у Лист непокретности бр. 72 КО Ниш Ћеле Кула:

Зграда јавног склоништа, површине у основи 515,00m2,  уписана као зграда бр. 1 својина мештовита, обим удела 1/1;

3. Опрема за производњу менанике, канцеларијска опрема  и ситан инвентар по спецификацији

174.899.393,00

69.959.757,00

Оглас у целости
Стечај

Еи Холдинг корпорација Ниш друштво са ограниченом одговорношћу за израду механике ЕИ Чегард.о.о. Ниш

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња електронских елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива