ИМТ Фабрика мотокултиватора и мотора, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

16. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.447/2010 од  15.12.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Друштвено предузеће на акције ИМТ Фабрика мотокултиватора и мотора Књажевац - у стечају, ул. 22. децембар бр. 25

ОГЛАШАВА

                      Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

 Депозит
(дин.)

ЦЕЛИНА 1

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

ОБЈЕКТИ уписани у В лист - 1. део Листа непокретности  број 3220 КО Књажевац, облик својине друштвена ДП „ИМТ“ Фабрика мотокултиватора и мотора Књажевац у стечају, са обимом удела 1/1, изграђени на катастарској парцели 3420/1:

•           Објекат металопрерађивачке индустрије - Фабрика мотора - Зграда број 3, површине у основи 3426 м2, спратности Пр + 1, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу. Према фактичком стању ствари на терену, објекат у једном делу има спрат чија је површина 270 м2, те је укупна површина објекта 3.696м2;

•           Објекат металопрерађивачке индустрије -   испитна станица дизел мотора - Зграда број 4, површине у основи 520 м2, спратности Пр, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу. Објекат има 2/7 спратног дела;

•           Трафостаница - Зграда број 20, површине у основи 70 м2, спратности Пр, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу; oпрема два трафоа инсталисане снаге 630 kw;

•           Остале зграде -   складиште горива и мазива - Зграда број 25, површине у основи 206 м2, спратности Пр, са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;

•           Остале зграде - складиште секундарних сировина - Зграда број 26, површине у основи 62 м2, спратности Пр, са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу.

ЗЕМЉИШТЕ - Катастарска парцела број 3420/1 са обимом удела од 13199/70354 идеална дела, уписана је у Лист непокретности 3220 КО Књажевац, укупне површине 7.03.54 м2 и то: врста земљишта - земљиште у грађевинском подручју, врста права - својина, облик својине - друштвена ДП „ИМТ“ Фабрика мотокултиватора и мотора Књажевац у стечају, обим удела 1/1.

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

ФЛЕКСИ ЛИНИЈА 050, која се састоји се  из 3 комада CNC центра, тип HBG 50 и 2 комада CNC центра тип HBB 50, са инсталацијама, шинским колицима, манипулаторима, роботима, алатима и командним пултовима са засебним погонима. Произвођач Иво Лола Рибар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.004.922,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.801.969,00

ЦЕЛИНА 2:

    ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Пећ за жарење Цер Чачак, ван употребе, тип К.П 100, снага 90 kW, прикључак: 3 х 380 kW

105.000,00

 

42.000,00

 

ЦЕЛИНА 3:

    Аутомобил марке Renault R 25 TX, број шасије: VF1B29H0506460684, број мотора: J7RD722 F 338242, година производње: 1991.

80.050,00

32.020,00

Оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА, КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива