ЕИ-ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

09. окт. 2015.

методом јавног надметања

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 1 Ст. бр. 30/2013 од 08.01.2014. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда) и Националним стандардом број 5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник:

ЕИ-ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НИШ - У СТЕЧАЈУ,

Булевар цара Kонстантина 80-86, Ниш

О Г Л А Ш А В А

Продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Целина 1

 • Објекат "Соко магацин", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, површине у основи 335 m2 који је у Листу непокретности број 18 КО Ниш - Ћеле кула евидентиран као Зграда број 1 - Зграда осталих индустријских делатности, постојећа на кп. бр. 10998/76 КО Ниш - Ћеле кула, објекат изграђен без одобрења за градњу;
 • Покретна имовина према спецификацији - опрема, канцеларијска опрема и инвентар, који се налази у објекту "Соко магацин", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

997.900,00

 

 

 

 

 

 

399.160,00

Целина 2

 • Објекат „Соко магацин за готову робу“ у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, који је у Листу непокретности број 68 КО Ниш - Ћеле кула, евидентиран као посебан део број 4 - пословни простор - осам просторија осталих индустријских делатности, површине 1793 m2 у приземљу Зграде број 1 постојеће на кп. бр. 10998/75 КО Ниш - Ћеле кула, објекат изграђен без одобрења за градњу;

 

 

 

 

 

4.912.820,00

 

 

 

 

 

1.965.128,00

Целина 3

 • Објекат „Зелени магацин“ (већи), у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, уписан у Лист непокретности бр. 18 КО Ниш - Ћеле Кула, као Зграда осталих индустријских делатности - Зграда бр. 2, површине 1449 m2, постојећа на кп. бр. 10998/58 КО Ниш - Ћеле кула;
 • Покретна имовина према спецификацији - канцеларијска опрема и инвентар, у објекту „Зелени магацин“, у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

4.854.550,00

 

 

 

 

 

1.941.820,00

Целина 4

 • Објекат „Зелени магацин“ (мали) у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, који обухвата два објекта: Зграду број 1, површине 100 m2 постојећу на кп. бр. 10998/58 уписану у Лист непокретности број 18 КО Ниш Ћеле кула и пословни простор - површине 582m2, посебан део број 3 у Згради број 1, постојећој на кп. бр. 10998/59 уписаној у Лист непокретности број 55 КО Ниш - Ћеле кула;
 • Покретна имовина према спецификацији - канцеларијска опрема и инвентар, залихе сировина, материјала, готових производа и помоћног материјалa, у објекту „Зелени магацин“ (мали), у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

 

2.955.324,00

 

 

 

 

 

 

 

1.182.130,00

Целина 5

 • Објекат "Производња монитора", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, уписан у Лист непокретности бр. 50 КО Ниш - Ћеле Кула као пословни простор - осам просторија осталих индустријских делатности, површине 375 m2, посебан део број 3 у приземљу Зграде осталих индустријских делатности - Зграде број 1 постојеће на кп. бр. 10998/54 КО Ниш - Ћеле кула;
 • Покретна имовина према спецификацији - канцеларијска опрема и инвентар, у објекту "Производња монитора", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

6.037.200,00

 

 

 

 

 

 

2.414.880,00

Целина 6

 • Објекат "Анекс 2", у Нишу, Булевар цара Константина 80-86, уписан у Лист непокретности бр. 18, КО Ниш-Ћеле кула као Зграда број 1 - Зграда осталих индустријских делатности (По + Пр) површине у основи 201 m2, постојећа на кп. бр. 10998/52 КО Ниш-Ћеле кула објекат који има одобрење за употребу;
 • Покретна имовина према спецификацији - канцеларијска опрема и инвентар, у објекту "Анекс 2", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

4.755.000,00

 

 

 

 

 

 

 

1.902.000,00

Целина 7

 • Објекат "Анекс 3", који се налази у Нишу, Булевар цара Константина 80-86, уписан у Лист непокретности бр. 18, КО Ниш - Ћеле кула као Зграда број 1 - Зграда осталих индустријских делатности (По + Пр) површине у основи 231 m2, постојећа на кп. бр. 10998/51 КО Ниш - Ћеле кула;
 • Покретна имовина према спецификацији - канцеларијска опрема и инвентар, у објекту "Анекс 3", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

3.353.300,00

 

 

 

 

 

1.341.320,00

Целина 8

 • Објекат "Анекс 1", у Нишу, Булевар цара Константина 80-86, који је у Лист непокретности број 18 КО Ниш - Ћеле кула уписан као Зграда осталих индустријских делатности - Зграда број 1, површине у основи 174 m2 (спратност По +Пр), постојећа на кп. бр 10998/49 КО Ниш -Ћеле кула, објекат који има одобрење за употребу,
 • Покретна имовина према спецификацији - инвентар који се налази у објекту "Анекс 1", који је предмет продаје, у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

2.952.600,00

 

 

 

 

 

 

1.181.040,00

Целина 9

 • Објекат "Осмица", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, Ниш укупне површине 4476 m2 који обухвата пословне просторије у оквиру Зграде број 1 - Зграде осталих индустријских делатности, постојеће на кп. бр. 10998/46 КО Ниш - Ћеле кула, Зграде број 2 - Зграде осталих индустријских делатности, постојеће на кп. бр. 10998/46 КО Ниш - Ћеле кула, Зграде број 4 - Зграде осталих индустријских делатности, постојеће на кп. бр. 10998/46 КО Ниш - Ћеле кула и Зграде број 5 - Зграде осталих индустријских делатности, постојеће на кп. бр. 10998/46 КО Ниш - Ћеле кула, све уписане у Лист непокретности број 9106 КО Ниш - Ћеле кула;
 • Покретна имовина према спецификацији - инвентар који се налази у објекту "Осмица“, у Нишу, Булевар цара Константина 80-86;

 

 

 

 

 

 

 

 

29.902.327,20

 

 

 

 

 

 

 

 

11.960.931,00

Целина 10

 • Грађевински објекат „Производња колор апарата“ у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, уписан у Лист непокретности број 18 КО Ниш - Ћеле кула, који обухвата три објекта на кп. бр. 10998/40 и кп. бр. 10998/42 КО Ниш - Ћеле кула, и то:
  • Зграду осталих индустријских делатности - Производња колор апарата, површине у основи 3.893,00 m2 (По + Пр + 1Сп), Зграда бр. 1 постојећа на кп. бр. 10998/40 КО Ниш - Ћеле кула, уписана у Лист непокретности бр. 18 КО Ниш - Ћеле кула као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,
  • Зграда осталих индустријских делатности - Производња колор апарата - подстаница површине 14,00 m2 (Пр), Зграда бр. 2 постојећа на кп. бр. 10998/40 КО Ниш - Ћеле кула, уписана Лист непокретности бр. 18 КО Ниш - Ћеле кула као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката,
  • Зграда индустријског транспорта - Производња колор апарата, површине 15,00 m2 (Пр), Зграда бр 1 постојећа на кп. бр. 10998/40 КО Ниш - Ћеле кула, уписана у Лист непокретности бр. 18 КО Ниш - Ћеле кула као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката;
 • Грађевински објекат „Компресорска кућица" у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, површине 16 m2 који је у листу непокретности број 82 КО Ниш - Ћеле кула уписан као Зграда број 1 - Зграда осталих индустријских делатности, постојећа на кп. бр. 10998/98 КО Ниш - Ћеле кула, објекат изграђен без одобрења за градњу;
 • Покретна имовина према спецификацији - инвентар који се налази у објекту „Производња колор апарата“ и у објекту „Компресорска кућица" у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.120.275,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.848.110,00

Целина 11

 • Објекат "Царински магацин", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86, површине 1324 m2 који је у листу непокретности број 18 КО Ниш - Ћеле Кула, В лист-1 део, страна 1, евидентиран као Зграда осталих индустријских делатности постојећа на кп. бр. 10998/15 КО Ниш - Ћеле кула, објекат изграђен без одобрења за градњу;
 • Покретна имовина према спецификацији - канцеларијска опрема и инвентар, који се налази у објекту "Царински магацин", у Нишу, Булевар цара Константина 80 - 86;

 

 

 

 

 

 

1.288.200,00

 

 

 

 

 

 

515.280,00

Оглас у целости
Стечај

ЕИ-ТЕЛЕВИЗИЈА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња електронских уређаја за широку потрошњу

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива