ДП „ЕКО ХРАНА" , у стечају оглашава трећу продају имовине

01. авг. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр. 167/2011  од  15.07.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају из Бољевца, улица Ивка Ђоловића 2

ОГЛАШАВА

Трећу продају имовине јавним надметањем

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

ЦЕЛИНА БРОЈ 1:

 

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Земљиште укупне површине 614ха46а57,66 м2 и објекти постојећи на истом, врста права-својина, облик својине-друштвена, које непокретности се налазе у следећим катастарским општинама:

КО Подгорац (2) - три кат.парцеле укупне површине 88а70м2, и објекат на к.п. бр. 10303/2, уписан у лист непокретности бр. 3123 као Објекат водопривреде - Црпна станица, бр. зграде 1, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине 12м2, врста права-својина, облик својине-друштвена, обим удела 1/1;

КО Подгорац (1) - 212 катастарских парцела укупне површине 150ха45а17м2, и објекти (врста права-својина, облик својине-друштвена):

- Објекат пољопривреде - ФАРМА, бр. зграде 1,  на к.п.бр. 5833/1, уписан у лист непокретности бр. 1585, изграђен без одобрења за градњу, површине 825м2,  обим удела 1/1,

- Зграда пољопривреде  - УПРАВНА ЗГРАДА, бр. зграде 1, на к.п.бр. 5833/3, уписанa у лист непокретности 1585, изграђен без одобрења за градњу, површине 250 м2, обим удела 1/1,

- Помоћна зграда, бр. зграде 2, на к.п.бр. 5833/3,  уписанa у лист непокретности 1585, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине 149 м2, обим удела 1/1;

КО Бољевац, 27 катастарских парцела укупне површине 10ха22а40м2;

КО Бачевица, кат.парцела бр. 2127, површине 71м2;

КО Добро Поље, 14 катастарских парцела укупне површине 5ха01а26 м2;

КО Оснић, кат.парцела бр.4548, укупне површине 79а13м2, а удео стечајног дужника износи 600/7913;

КО Боговина, 34 катастарске парцеле укупне површине  9ха77а75м2;

КО Валакоње, 14 катастарских парцела укупне површине 6ха83а09 м2, и објекти (врста права-својина, облик својине-друштвена):

- Зграда прехрамбене индустрије и производње пића - ЛЕКО БИЉЕ, бр. зграде 1, на к.п. бр. 1682, уписана у лист непокретности бр. 1735, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине 2.591 м2, обим удела 1/1,

- Зграда пољопривреде,  бр. зграде 2, на к.п. бр. 1682, уписана у лист непокретности бр. 1735, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, површине 715 м2, обим удела 1/1,

- Зграда пољопривреде - УПРАВНА ЗГРАДА, бр. зграде 1, на к.п. бр. 1738/13, уписана у лист непокретности бр. 1735, објекат изграђен без одобрења за градњу, површине 907 м2, обим удела 1/1;

КО Врбовац, 275 катастарских парцела укупне површине 76ха05а15м2;

КО Добрујевац, 76 катастарских парцела укупне површине 23ха39а38м2;

КО Илино, 126 катастарских парцела укупне површине 35ха21а75,45м2;

КО Јабланица, 27 катаст. парцела укупне површине 12ха48а37,16 м2;

КО Криви Вир, 602 катастарска парцела укупне површине 251ха67а01,50 м2, и објекат (врста права-својина, облик својине-друштвена):

- Објекат пољопривреде, бр. зграде 2, на к.п. бр. 8251, уписан у лист непокретности бр. 1544, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, површине 52 м2, обим удела 1/1;

КО Луково, 22 катастарске парцеле укупне површине 5ха65а29,17м2;

КО Мали Извор, 11 катастарских парцела укупне површине 3ха09а30,5м2;

КО Мирово, 136 катастарских парцела укупне површине 23ха14а73,38 м2;

КО Рујиште, три катастарске парцеле укупне површине 50а49,5м2;

 

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

На основу спецификације из продајне документације (метални орман, писаћа машина, монитори и остало).

_____________________________________________________________

ЦЕЛИНА БРОЈ 2:

 

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

- Зграда пољопривреде - МАГАЦИН, површине у основи 284 м2, објекат постојећи на к.п. бр. 2829/34, уписан у лист непокретности бр. 1398 КО Бољевац, која парцела је по врсти градско грађевинско земљиште, својина  Републике Србије са правом коришћења стечајног дужника. Објекат је уписан као зграда бр. 1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта (врста права-својина, облик својине-друштвена), обим удела 1/1. Према фактичком стању ствари на терену, објекат поседује подрум, призeмље и спрат, укупне површине 669м2.

 

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

На основу спецификације из продајне документације (пећ на чврста горива, машина за класирање и пуњење ћумура и остало).

______________________________________________________________

ЦЕЛИНА БРОЈ 3:

 

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

 

- Плуг петобразни ИМТ 610.51, модел: равњач (није обртни),  врста:  полувучени, маса  2.820 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.291.267,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432.458,55

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

 

 

 

55.575,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.042.698,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202.319,80

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

 

26.000,00

Оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО БОЉЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бољевац

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива