ДП „Воћар", у стечају оглашава издавање у закуп непокретне и покретне имовине

21. јул. 2015.

На основу члана 99. став 7.Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009; 13/2010 и 83/2014), стечајни дужник ДП „Воћар“ са п.о.у стечају из Александрова, матични број 07230257,кога заступа Агенција за приватизацију - Центар за стечај, а по пуномоћју повереник Раица Милићевић

ОГЛАШАВА

издавање у закуп непокретне и покретне имовине

јавним прикупљањем писмених понуда

Предмет закупа су:

1. Објекти који се налазе на к.п. 71/1, уписани у Лист непокретности бр. 40, К.О. Брест СК Мерошина као објекти изграђени без одобрења за градњу и то:

  • зграда бр. 1: Зграда пословних услуга, у друштвеној својини, на којој је као држалац уписан ДП „Воћар“ Мерошина, са обимом удела 1/1;
  • зграда бр. 2: Остле зграде - ХЛАДЊАЧА, у друштвеној својини, на којој је као држалац са заједничким обимом удела уписан ДП „Воћар“ Мерошина;
  • зграда бр. 3: Помоћна зграда, у друштвеној својини, на којој је као држалац уписан ДП „Воћар“ Мерошина, са обимом удела 1/1;
  • зграда бр. 4: Помоћна зграда, у друштвеној својини, на којој је као држалац уписан ДП „Воћар“ Мерошина, са обимом удела 1/1;
  • зграда бр. 5: Помоћна зграда, у друштвеној својини, на којој је као држалац уписан ДП „Воћар“ Мерошина, са обимом удела 1/1;

2. земљиште у друштвеној својини, површине 3ха 08 а 03 м2, које чини к.п. 71/1 уписана у Лист непокретности бр. 40 К.О. Брест СК Мерошина, као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, чији је уписани држалац ДП „Воћар“ Мерошина, са обимом удела 1/1 и

3. опрема и инсталације према спецификацији.

Стечајни управник спроводи поступак избора најбољег понуђача и позива заинтересоване понуђаче који испуњавају услове наведене у овом позиву да доставе своје понуде.

Оглас у целости
Воћар дп
Стечај

DP VOĆAR SA PO MEROŠINA, ALEKSANDROVO BB - U STEČAJU

Локација:

Александрово

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива