БРОДОИМПЕКС д.о.о. , у стечају оглашава седму продају имовине

17. јул. 2015.

На основу закључка Привредног суда у Београду 6. Ст. бр. 230/2010 од 11.03.2010. године, а у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и инжењеринг послове „БРОДОИМПЕКС" д.о.о. у стечају Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165а

ОГЛАШАВА

седму продају имовине јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (динара)

Депозит (динара)

Имовинска целина бр. 1 коју чине:

 • Пословни простор за коју није утврђена делатност - број посебног дела 1, површине 1451 м2 у подруму пословне зграде за коју није утврђена делатност у Београду, у Ул. Маршала Толбухина бр. 9, изграђеној на кат. пар. 13082/2 КО Чукарица, уписаној у листу непокретности бр. 2476 Ко Чукарица, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге (на којем простору је стечајни дужник уписан као носилац права сусвојине);
 • Сувласнички удео у идеалном делу од 111/1767 у пословном простору за коју није утврђена делатност - број посебног дела 4, површине 1767 м2 на другом спрату пословне зграде за коју није утврђена делатност у Београду, у Ул. Маршала Толбухина бр. 9, изграђеној на кат. пар. 13082/2 КО Чукарица, уписаној у листу непокретности бр. 2476 Ко Чукарица, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге (на којем простору је стечајни дужник уписан као носилац права сусвојине у идеалном делу од 111/1767, док је „Југопапир“ Београд уписан као сувласник у идеалном делу од 1656/1767) и
 • Сувласнички удео у идеалном делу од 140/317 у пословном простору за коју није утврђена делатност - број посебног дела 5, површине 317 м2 у поткровљу пословне зграде за коју није утврђена делатност у Београду, у Ул. Маршала Толбухина бр. 9, изграђеној на кат. пар. 13082/2 КО Чукарица, уписаној у листу непокретности бр. 2476 Ко Чукарица, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге (на којем простору је стечајни дужник уписан као носилац права сусвојине у идеалном делу од 140/317, док је „Југопапир“ Београд уписан као сувласник у идеалном делу од 177/317).

Напомена: Катастарска парцела 13082/2 КО Чукарица, градско грађевинско земљиште, укупне површине 0.41.23 ха (од чега земљиште под зградом - објектом  је 0.16.71 ха, а земљиште уз зграду - објекат 0.24.52 ха), уписана у листу непокретности 2476 КО Чукарица као власништво Републике Србије са обимом удела од 1/1. На наведеној парцели је као корисник уписана Градска општина Чукарица, Београд, Шумадијски трг 2.

85.406.384,00

17.081.276,80

Имовинска целина бр. 2 коју чине:

 • Пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност - број посебног дела 1, површине 1158 м2 у приземљу зграде пословних услуга „Југоброд“ у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 165/а, изграђеној на кат. пар. 1013/4 КО Нови Београд, уписаној у листу непокретности бр. 2711 КО Нови Београд, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге (на којем простору је стечајни дужник уписан као носилац права својине);
 • Ванкњижно право својине на магацинском простору, површине 30,72 м2у сутерену зграде пословних услуга „Југоброд“ у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 165/а, изграђеној на кат. пар. 1013/4 КО Нови Београд, уписаној у листу непокретности бр. 2711 КО Нови Београд, као зграда бр. 1 са правним статусом објекта преузетог из земљишне књиге и
 • Опрема, инвентар према спецификацији у прилогу продајне документације.

Напомена: Катастарска парцела 1013/4 КО Нови Београд, градско грађевинско земљиште, укупне површине 0.24.34 ха уписана у листу непокретности 2711 КО Нови Београд као власништво Републике Србије са обимом удела од 1/1. На наведеној парцели су као сукорисници са заједничким обимом удела уписани:

 • „Југоагент“ а.д. Београд;
 • Мешовито предузеће београдска пловидба „Беоплов“ Нови Београд;
 • „Бродоимпекс“ Нови Београд;
 • Предузеће за међународну и унутрашњу трговину Интернационални трговински центар Нови Београд;
 • Ивковић Душан из Новог Београда;
 • Маслаћ Татјана из Новог Београда;
 • Маслаћ Милан из Новог Београда.

167.903.974,00

33.580.794,80

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица, која:

Оглас у целости
БРОДОИМПЕКС
Стечај

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и инжењеринг послове БРОДОИМПЕКС

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива