Први Мај АД, у стечају оглашава четврту продају имовине

17. јул. 2015.

На основу решења о стечајног судије Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 13/10 од 24.05.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Пекара и млекара «Први Мај»АД- у стечају

Рашка, Власово бб

ОГЛАШАВА

четврту продају имовине јавним прикупљањем понуда

Редни број целине

Предмет продаје

(редни број и назив имовинске целине)

Процењена вредност (динари)

Депозит

(динари)

1

Катастарска парцела 2405 КО Рудно, површине 0.22.27 ха, врста земљишта: пољопривредно земљиште, катастарска класа: њива 5. класе, потес: Долови, уписана у листу непокретности 267 КО Рудно, на којој је као носилац права својине уписана Фабрика хлеба и пецива „Први мај“ из Рашке и

Објекат млекаре - у изградњи на кат. пар. 2405 КО Рудно, на којем су урађени само груби грађевински радови и који се састоји од подрума површине 91,30 м2 и приземља површине 245,02 м2 који није евидентиран у катастарском операту нити је уцртан у копији плана, изграђен без одобрења за градњу и решених имовинскоправних односа, поводом којег није поднет захтев за легализацију

7.433.052,88

1.486.610,58

2

Катастарска парцела 3630/7 КО Варево, површине 0.06.81 ха, уписана у листу непокретности 858 КО Варево као земљиште у грађевинском подручју на којем је као носилац права својине уписана Пекара и млекара Први мај, Рашка, Власово бб и

Зграда прехрамбене индустрије и производње пића, површине у основи 177 м2 и бруто површине 354 м2, спратности Пр+СП евидентирана као зграда број 1 на кат. пар. 3630/7 КО Варево у листу непокретности 858 КО Варево са правним статусом објеката изграђеног без одобрења за градњу, на којој је као носилац права својине уписана Пекара и млекара Први мај, Рашка, Власово бб.

6.718.781,26

1.343.756,25

3

Метални киоск монтиран у Рашкој (на аутобуској станици) димензија 3 x 2 м, израђен од металног лима и опремљен са инсталацијама воде и струје, без дозволе надлежног органа за постављање истог.

40.000,00

8.000,00

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

Оглас у целости
Стечај

ПЕКАРА И МЛЕКАРА ПРВИ МАЈ АД РАШКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива