АУТОСАОБРАЋАЈ, у стечају оглашава позив за достављање понуда за закуп имовине стечајног дужника

15. јул. 2015.

Агенција за приватизацију РС као стечајни управник стечајног дужника

Акционарско друштво за саобраћај, туризам и угоститељство „АУТОСАОБРАЋАЈ“ у стечају из Крагујевца

ОГЛАШАВА

Позив за достављање понуда за закуп имовине стечајног дужника и то:

1. Имовинска целина 1 коју чини аутобуска станица у Крагујевцу, Ул. Шумадијска бр. 8 на кат. пар. 4753 КО Крагујевац 1, која се састоји од:

 • зграде бр. 1, површине у основи 912 м2 уписане у листу непокретности број 9987 КО Крагујевац 1 као објекат који има одобрење за градњу, на којој су као сувласници уписани Аутосаобраћај а.д. Крагујевац у идеалном делу од 864/912 и Микић Жарко у идеалном делу од 48/912;
 • зграде бр. 3, површине у основи 92 м2 уписане у листу непокретности број 9987 КО Крагујевац 1 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој су као држаоци са заједничким обимом удела уписани Аутосаобраћај а.д. Крагујевац и УТП Крагујевац из Крагујевца;
 • зграде бр. 4, површине у основи 23 м2 уписане у листу непокретности број 9987 КО Крагујевац 1 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој су као држаоци са заједничким обимом удела уписани Аутосаобраћај а.д. Крагујевац и УТП Крагујевац из Крагујевца;
 • зграде бр. 5, површине у основи 86 м2 уписане у листу непокретности број 9987 КО Крагујевац 1 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој су као држаоци са заједничким обимом удела уписани Аутосаобраћај а.д. Крагујевац и УТП Крагујевац из Крагујевца;
 • припадајућег платоа испред зграде аутобуске станице (за пристајање аутобуса са перонима и простор за паркирање аутобуса, пријем и отпрему путника);
 • опрема и инвентар по спецификацији.

2. Имовинска целина 2 коју чини аутобуска станица у Тополи, Ул. Милана Благојевића бр. 1 на кат. пар. 839 КО Топола (Варош), која се састоји од:

 • зграде друмског саобраћаја, спратности Пр + Сп, површине у основи 1121 м2 уписане у листу непокретности број 556 КО Топола (Варош) под бројем зграде 1 као објекат преузет из земљишних књига, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • припадајућег платоа испред зграде аутобуске станице (за пристајање аутобуса са перонима и простор за паркирање аутобуса, пријем и отпрему путника);
 • опрема и инвентар по спецификацији.

3. Имовинска целина 3 коју чини:

 • зграда техничких услуга у Тополи, Ул. Милана Благојевића бр. 21 на кат. пар. 1172 КО Топола (Варош), површине у основи 99 м2  спратности Пр, уписана у листу непокретности број 556 КО Топола (Варош) под бројем зграде 1 као објекат преузет из земљишних књига, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац ;
  • метални контејнер са надстрешницом и пумпом за точење горива, запремине резервоара V=10 м3;
  • опрема и инвентар по спецификацији.

4. Имовинска целина 4 коју чини коју чини аутобуска станица у Лапову, Ул. Мале Орнице на кат. пар. 6620/3 КО Лапово, која се састоји од:

 • зграде бр. 1, спратности Пр, површине у основи 215 м2 уписане у листу непокретности број 8002 КО Лапово као објекат који има одобрење за употребу, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • припадајућег платоа испред зграде аутобуске станице (за пристајање аутобуса са перонима и простор за паркирање аутобуса, пријем и отпрему путника).

5. Имовинска целина 5 коју чини аутобуска станица у Баточини, Ул. 14 октобар на кат. пар. 152/3 КО Баточина (Варошица), спратности Пр, површине у основи 382 м2 уписане у листу непокретности број 2048 КО Баточина (Варошица) као објекат који има одобрење за употребу, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;

Према стању уписаном у листу непокретности аутобуска станица је изграђена на туђем земљишту на којем су као сувласници уписани Младеновић Иванка из Баточине са уделом од 35/382, Младеновић Миомир из Лапова са уделом од 35/382, Младеновић Владимир из Београда са уделом од 48/382, Сремчевић Јасминка из Крагујевца са уделом од 35/382 и Република Србија са уделом од 229/382, на којем уделу је као корисник уписан „Стражевица каменолом Баточина“ из Баточине.

6. Имовинска целина 6 коју чини аутобуска станица у Рачи, Ул. Краља Петра 13 на кат. пар. 614/3 КО Рача, која се састоји од:

 • зграде друмског саобраћаја, спратности Пр, површине у основи 108 м2 уписане у листу непокретности број 341 КО Рача као објекат који има одобрење за употребу, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • припадајућег платоа испред зграде аутобуске станице (за пристајање аутобуса са перонима и простор за паркирање аутобуса, пријем и отпрему путника);
 • опрема и инвентар по спецификацији.

7.Имовинска целина 7 коју чини:

 • помоћна зграда у Аранђеловцу, Ул. Руђера Бошковића на кат. пар. 2199 КО Аранђеловац, површине у основи 353 м2  спратности Пр, уписана у листу непокретности број 1065 КО Аранђеловац под бројем зграде 1 као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • помоћна зграда у Аранђеловцу, Ул. Руђера Бошковића на кат. пар. 2199 КО Аранђеловац, површине у основи 4 м2  спратности Пр, уписана у листу непокретности број 1065 КО Аранђеловац под бројем зграде 2 као објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
  • припадајући плато са навозом;
  • опрема и инвентар по спецификацији.

8. Имовинска целина 8 коју чини коју чини аутобуска станица у селу Наталинци на кат. пар. 1287/2 КО Наталинци, која се састоји од:

 • зграде друмског саобраћаја, спратности Пр, површине у основи 174 м2 уписане у листу непокретности број 79 КО Наталинци као објекат преузет из земљишних књига, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • припадајућег платоа испред зграде аутобуске станице (за пристајање аутобуса са перонима и простор за паркирање аутобуса, пријем и отпрему путника).

9. Имовинска целина 9 коју чине објекти у Крагујевцу, Ул. Корчуланска на кат. пар. 2491/1 КО Крагујевац 2, и то:

 • помоћне зграде - магацина бр. 1, површине у основи 651 м2 уписане у листу непокретности број 1409 КО Крагујевац 2 као објекат који има одобрење за употребу, на којој је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • помоћне зграде бр. 2, површине у основи 518 м2 уписане у листу непокретности број 1409 КО Крагујевац 2 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој је као држалац уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • помоћне зграде бр. 3, површине у основи 59 м2 уписане у листу непокретности број 1409 КО Крагујевац 2 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој је као држалац уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • помоћне зграде бр. 4, површине у основи 29 м2 уписане у листу непокретности број 1409 КО Крагујевац 2 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој је као држалац уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • помоћне зграде бр. 6, површине у основи 7 м2 уписане у листу непокретности број 1409 КО Крагујевац 2 као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којој је као држалац уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац;
 • опрема и инвентар по спецификацији.

10. Имовинска целина 10 коју чини пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност, површине 43 м2, у приземљу стамбено пословне зграде у Крагујевцу у Ул. Војислава Калановића бр. 2, уписан под бројем посебног дела 23/2 у листу непокретности 9965 КО Крагујевац 1 на којем је као носилац права својине уписан Аутосаобраћај а.д. Крагујевац.

Стечајни управник спроводи поступак избора најбољег понуђача и позива заинтересоване понуђаче који испуњавају услове наведене у овом позиву да доставе своје понуде.

Оглас у целости
AUTOSAOBRAĆAJ AD
Стечај

Акционарско друштво за саобраћај туризам и угоститељство Аутосаобраћај Крагујевац

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива