ППП РЕСАВИЦА, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

10. јул. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, I Ст. 41/2010 од 31.03.2011. године, а у складу са чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

ППП „РЕСАВИЦА“ у стечају, Ресавица, ул. Савеза бораца 2/9

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

 

Предмет продаје

Процењена ликвидациона вредност (дин.)

Депозит за учешће у поступку продаје (дин.)

Имовинa стечајног дужника, као целина, која се налази у Ресавици, на матичној локацији у ул.Савеза бораца бр.2/9, и то :

  1. Пословни простор- четири просторије текстилне индустрије,  постојећи у оквиру Стамбено-пословне зграде-Објекат текстилне индустрије- на К.П. бр. 3022, уписан у лист непокретности број 667 К.О. Жидиље, број посебног дела 1, В  ЛИСТ - 2. ДЕО страна 1, површине 165 м2;
  2. Објекат текстилне индустрије, постојећи на КП.бр. 3023/2 и уписан у лист непокретности број 667 К.О. Жидиље, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 1, зграда број 1, спратности ПР+СП, површине у основи 502 м2;
  3. Производна хала, постојећа на КП.бр. 3023/3 и уписана у лист непокретности број 667 К.О. Жидиље, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 1, зграда број 1, као „Остале зграде“, приземна, површине 1587м2;
  4. Трафо станица, постојећа на КП.бр. 3231/3 и уписана у лист непокретности број 667 К.О. Жидиље, В ЛИСТ-1.ДЕО, страна 1, зграда број 1, као „Остале зграде“, приземна, површине 60м2;
  5. Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, које чине КП бр. 3022, КП бр.3023/2, КП бр.3023/3, КП бр.3023/6 и КП.бр.3231/3, које парцеле су уписане у лист непокретности бр.667 К.О. Жидиље, укупне површине од  5031 м2;
  6. Опрема, залихе и инвентар по спецификацији.

 

67.416.114,50

13.483.223,00

 

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РЕСАВИЦА ДП РЕСАВИЦА -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ресавица

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива