„УБЉАНКА" АД , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

12. дец. 2013.

На основу решења Трговинског суда у Ваљеву Ст.бр. 17/2009 од 6.7.2009. године, закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву Ст.бр. 17/2009 од 4.11.2009. године и одлуке Одбора поверилаца од 20.9.2011. године, у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС“, број 84/2004 и 85/05) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:


Привредно друштво за израду конфекције УБЉАНКА АД у стечају

 Уб, Ул.  Школска бр. 8-10

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника

методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника која се продаје као јединствена продајна целина, а коју чине:


-          грађевински објекти изграђени на к.п.бр. 165 КО Уб, и то – управна зграда површине под објектом од 189 м2 (објекат бр. 1), производна хала површине под објектом од 1341 м2 (објекат бр. 2), објекат техничке припреме, мензе и магацина површине под објектом од 520 м2 (објекат бр. 3), продавница површине под објектом од 19 м2 (објекат бр. 4), портирница површине под објектом од  9 м2 (објекат бр. 6) и две гараже – прва површине под објектом од 16 м2 (објекат бр. 5) и друга површине под објектом од 24 м2 (објекат бр. 7), сви уписани у листу непокретности бр. 2696 КО Уб, као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1. Сви објекти, осим објекта бр. 2 који је преузет из земљишне књиге, изграђени су без одобрења за градњу.


-          опрема која се налази у напред наведеним објектима.


Земљиште на коме се налазе означени објекти, које обухвата к.п.бр. 165 КО Уб површине 37 ари и 81 м2, по врсти земљиште у грађевинском подручју, у својини је Републике Србије са правом коришћења стечајног дужника. Наведено земљиште није предмет продаје. Купац ће након продаје, о свом трошку, регулисати имовинско-правне односе у погледу земљишта са Републиком Србијом као власником земљишта, у складу са важећим прописима. Купац може остварити право коришћења на к.п.бр. 165 КО Уб на којој се налазе објекти који су предмет продаје, у складу са чл. 3 ст. 2 Закона о промету непокретности („Службени гласник РС“, бр. 42/98 и 111/2009).

Процењена вредност износи: 58.482.051,00 динара.                    

Новчани износ за учешће у поступку продаје износи: 2.000.000,00 динара.

Преузмите оглас у целости
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО за израду конфекције УБЉАНКА АД, УБ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Уб

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива