ЗАШТИТА РАДА " АД , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

16. авг. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, 10.Ст.бр.393/11 од  22.09.2011.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Акционарско друштво за промет на велико личним заштитним средствима на раду и ватрогасном опремом "ЗАШТИТА РАДА" АД у стечају, Београд, ул. Савска бр.9

 

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна имовина коју чини:

Ред.

број

Опис

Почетна цена (дин)

Депозит

(дин)

1.

Пословни простор - локал у Београду, ул.Карађорђева бр.49, површине 32 м2, који се налази на КП 407 део парцеле 1, евиденцијски број 5, уписан као пословни простор, приземље, својина – мешовита, у лист непокретности 320 КО Савски венац, (удео у локалу 9/10).

3.315.023,50

1.326.009,40

2.

Пословни простор – локал у Београду, Бежанијска коса,  ул.Др.Ивана Рибара бр.17, број локала 10, површине 69,47 м2,  ванкњижна својина, удео у локалу 9/10.

5.560.826,50

2.224.330,60

3.

Пословни простор - локал у Нишу, ул Југовићева бр. 28, површине 36 м2, који се налази на КП 3020, број зграде 1, број улаза 28, приземље, број посебног дела 1, уписан као пословни простор – две просторије трговине – продавница и магацин, у лист непокретности 417 КО Ниш-Бубањ, својина 1/1.

1.733.324,00

693.329,60

4.

Пословни простор - локал у Подгорици, ул. Јереванска бр. 6, површине 68 м2, који се налази на КП 3992 ПД 27 уписан као пословни простор у ванпривреди у лист непокретности 6070 Подручна јединица Подгорица, својина 1/1. НЕУСЕЉИВО

3.866.376,50

1.546.550,60


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника , сваког радног дана у периоду од 8 до 16 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 16.09.2013. год.;

2.     уплате депозит (са позивом на редни број имовинске целине из огласа), на текући рачун стечајног дужника број: 290-18148-19 код Универзал банке а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 16.09.2013.год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 16.09.2013. године до 16.00 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛИЧНИМ ЗАШТИТНИМ СРЕДСТВИМА ПРИ РАДУ И ВАТРОГАСНОМ ОПРЕМОМ ЗАШТИТА РАДА АД, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико одећом и обућом

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива