ДОО ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР у стечају оглашава продају имовине

04. мај. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.406/2010 од  31.08.2010. године и Закључка Стечајног судије Ст.бр.406/2010 од 15.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), као и на основу сагласности одбора по


ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР" у стечају из Зајечара, ул. Железничка бр. 13

 

ОГЛАШАВА

Продају покретне имовине непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда

 

Предмет продаје

Процењена вредност (дин.)

 Новчани износ
(дин.)

ЦЕЛИНА 1.

Тунелска кобалтна декоратна пећ „Kerabedarf” (демонтирана)

41.000.000,00

2.000.000,00

ЦЕЛИНА 2.

Залихе недовршене робе од порцелана (чајници, дозери, шоље, итд.), које се налазе у металним корпама, жичаним корпама и ПВЦ гајбама, према спецификацији из продајне документације.

17.148.153,00

1.000.000,00

ЦЕЛИНА 3.

Залихе сировина и материјала за порцелан, према спецификацији из продајне документације.

2.295.470,00

300.000,00


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:


1.     након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00 динара за сваку целину  појединачно,  са припадајућим ПДВ-ом. Профактура се може преузети на адреси улица Цара Лазара 1/Л8, 19210 Бор, сваког радног дана закључно са 17.05.2013. године у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву пуномоћнику стечајног управника;

2.     уплате новчани износ за учешће у поступку продаје /са позивом на број имовинске целине/ на текући рачун стечајног дужника бр: 250-3120000085070-17 код „Eurobank EFG“ АД Београд, филијала Бор, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније до 17.05.2013. године. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 17.05.2013. године до 16:00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

3.     потпишу изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у поступку продаје. Изјава чини саставни део продајне документације.

 

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 13:00 часова,  а најкасније  два дана пре заказане продаје (уз претходну најаву пуномоћнику стечајног управника).

Преузмите оглас у целости
ДОО ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају
Стечај

ДОО за производњу порцелана ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива