„ПКБ БИОПАК" АД , у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним надметањем

13. апр. 2013.

На основу Решења Трговинског суда у Београду Ст.бр. 860/04 од 17.05.2004. године и Решења Трговинског суда у Београду Ст.бр. 860/04 од 30.06.2008. године, а у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС“, број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РС“, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗАЧИНА, АДИТИВА, ЦРЕВА И СИРИЛА И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ПКБ БИОПАК АД ПАДИНСКА СКЕЛА – У СТЕЧАЈУ, Београд, Падинска Скела, улица Индустријско насеље бб


 

ОГЛАШАВА

продају непокретне  имовине  јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је део имовине стечајног дужника и то:


Непокретна имовина  на локацији Фабрике за прераду природних и вештачких црева, у Падинској Скели, на катастарским парцелама 1461/1 и 1461/2 КО Ковилово и то:

1.      Зграда за производњу сточне хране - Фабрика за прераду црева, Пр+Сп, површине 2494 м2, постojeћа на кат.парц 1461 КО Ковилово

2.      Зграда за производњу сточне хране - Радионица, Пр, површине 122 м2, постојећа на кат.парц 1461/1 КО Ковилово

3.      Зграда за производњу сточне хране – Портирница, Пр, површине 30 м2, постојећа на кат.парц.1461/1 КО Ковилово

4.      Зграда за производњу сточне хране - Магацин, Пр, површине 119 м2, постојећа на кат.парц. 1461/2, КО Ковилово

све уписано у Лист непокретности 112 КО Ковилово


Почетна цена износи 31.621.460,00  динара.                                        Депозит износи 12.648.584,00 динара.


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара. Профактура и продајна документација се могу преузети сваког радног дана до 14.05.2013. године у периоду од 9:00 до 16:00 часова у канцеларији повереника стечајног управника, уз претходну најаву на телефон повереника Драгице Јокић број 063/876-39-88.

2.      уплате депозит у износу 12.648.584,00 динара на текући рачун стечајног дужника број: 160-326979-03 који се води код „BANCА INTESA“ АД Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 14.05.2013. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 14.05.2013. године до 16:00 часова по београдском времену (GMT+1),. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 21.06.2013. године;


  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 16:00  часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, односно до 14.05.2013. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита, а најкасније до 14.05.2013. године, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање (оверено у суду), уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)


Јавно надметање одржаће се дана 21.05.2013. године у 11:00 часова на следећој адреси: Агенција за приватизацију, Београд, улица Теразије бр. 23, III спрат. Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09:00 до 10:50 часова, на истој адреси.


Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво за производњу зачина,адитива,црева и сирила и трговину на велико и мало ПКБ БИОПАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива