ДП « ТИБ » , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

26. мар. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 1.Ст. 968/2010 од 28.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

ДП  « Т И Б  » У СТЕЧАЈУ ИЗ БЛАЦА

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје

 Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)


Имовина као целина коју чине:

  • Грађевински објекти и пословни простор постојећи у ул. Живојина Мишића бр.2 (Стевана Чиклована, стари назив улице) у Блацу на КП бр. 2285/1, уписани у лист непокретности бр. 1433 КО Блаце, В лист-1 део, страна 1 и 2, као и у В лист-2 део,  страна 1, и то:

-       Пословни простор-Једна просторија текстилне индустрије, означен као број посебног дела 1, приземље, површине у основи од 8.242 м2, постојећи у оквиру Зграде текстилне индустрије - Производног погона-хале, која зграда је означена као Бр. Зг. 1, Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Управна зграда, Бр. Зг. 4,   приземна, површине у основи од 450 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Магацин репроматеријала, делова и осталог помоћног материјала, Бр. Зг. 5,   приземна, површине у основи од 433 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Пословни простор-Једна просторија текстилне индустрије-Трафо станица, означен као број посебног дела 2, приземље, површине у основи од 49 м2, постојећи у оквиру Зграде текстилне индустрије, која зграда је означена као Бр. Зг. 6, Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Магацин, Бр. Зг. 7,   приземна, површине у основи од 366 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Котларница и надстрешница за угаљ, Бр. Зг. 8, приземна, површине у основи од 281 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Гараже, Бр. Зг. 9, приземна, површине у основи од 205 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Главна портирница, Бр. Зг. 10, приземна, површине у основи од 103 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Магацин горива и мазива, Бр. Зг. 11, приземна, површине у основи од 59 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Надстрешница и гаража, Бр. Зг. 12, приземна, површине у основи од 38 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Стара портирница, Бр. Зг. 13, приземна, површине у основи од 34 м2. Објекат има одобрење за градњу;

-       Зграда текстилне индустрије - Портирница уз главну улицу, Бр. Зг. 14, приземна, површине у основи од 16 м2. Објекат има одобрење за градњу;

 

  • Грађевински објекaт постојећи у ул. Живојина Мишића бр.2 (Стевана Чиклована, стари назив улице) у Блацу на КП бр. 2285/1, која парцела је уписана у лист непокретности бр. 1433 КО Блаце, као ванкњижно власништво стечајног дужника, и то:

-       Трафо станица, приземна, површине у основи од 11,60 м2. Објекат има одобрење за употребу;


  • Mашине, опрема и ситан инвентар по спецификацији

61.378.638,00

24.551.455,00


Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000,00 дин. Профактура се може преузети на ул. Тодора Миловановића бр 9, Ниш сваког радног дана у периоду од 10:00 до 14:00 часова, уз обавезну телефонску најаву поверенику стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 19.04.2013. год.;

2.     уплате депозит на текући рачун стечајног дужника број  290-16573-88 отворен код „Универзал банке“ АД, Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 19.04.2013. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 19.04.2013. год. до 16:30 часова по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време;

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 9:00 до 13:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).


Након уплате депозита, а најкасније до 19.04.2013. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА ТКАНИНА И КОНФЕКЦИЈЕ ТИБ, БЛАЦЕ

Локација:

Блаце

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива