"CONTINENTAL BSS за трговину и услуге" ДП, у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

09. мар. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр.1183/2011 од  22.02.2012.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

"CONTINENTAL BSS за трговину и услуге" ДП у стечају из Новог Сада,

ул. Париске комуне бр.46

 

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна имовина, ванкњижно власништво стечајног дужника са припадајућом опремом, коју чине:

Рeдни

број

Назив

Почетна цена у динарима

Депозит у динарима


1.


Два пословна простора у Новом Саду, ул. Париске комуне бр. 46, у приземљу стамбене зграде за колективно становање, изграђене на кат. парцели бр. 4891, уписаној у Лист непокретности бр. 1481 К.О. Нови Сад 1, који су према упису у својини правног претходника стечајног дужника и то:

а) пословни простор бр. 1 – једна просторија за коју није утврђена намена, број посебног дела 2, површине 32 м2, обим удела 1/1, у природи канцеларијски простор површине 38,16 м2 ;

б) пословни простор бр.2 – једна просторија за коју није утврђена намена, број посебног дела 3, површине 60 м2, обим удела 2/3, у природи магацински простор површине 34,34 м2 ;

ц) припадајућа опрема према спецификацији у продајној документацији


4.686.355,97

1.874.542,39

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

  1. након добијања профактуре, изврше уплату  ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара.  Профактура се може преузети  сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, уз обавезну најаву поверенику стечајног управника;

2.      уплате депозит / са позивом на редни број имовинске целине из огласа, на текући рачун стечајног дужника број:330-15006295-68 код „Credit Agricole banka“а.д. Нови Сад, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 03.04.2013.године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција (рок важности до 10.06.2013. године), оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније до 03.04.2013. године до 16:00 часова по београдском времену (GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

  1. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације;

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП КОНТИНЕНТАЛ БСС ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива