ZZ „Molin", u stečaju oglašava izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda

27. јан. 2012.

Izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda, sa mogućnošću da se, nakon otvaranja ponuda, ponuda poboljša. Poljoprivredno zemljište, koje je predmet izdavanja u zakup je u vlasništvu ZZ „Molin“ u stečaju Nova Crnja, ukupne površine 419 ha 36 a 52 m2,  upisanog u sledećim listovima nepokretnosti:

1.    K.O. Molin                  L.N. 125                površine       316 ha 90a 54m2
2.    K.O.Banatska Topola L.N.1014                površine           6 ha 37a 63m2
3.    K.O.Rusko Selo          L.N.1820                površine                  71a 21m2
4.    K.O Vojvoda Stepa     L.N. 764                 površine           1 ha 02a 46m2
5.    K.O.Aleksandrovo     L.N.  880                površine           3 ha 21a 79m2
6.    Deo zemlj. K.O.Toba, L.N. 171                površine          53 ha  10a 09m2
7.    Deo zemlj. K.O Nova Crnja,  L.N. 189    površine          36 ha  56a 21m2
8.    K.O.Srpska Crnja       L.N. 1845              površine            1 ha  46a 59m2
Spisak pojedinačnih katastarskih parcela, koje se daju u zakup, kao i obrazac Izjave o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa, treba preuzeti od poverenika stečajnog upravnika (telefon broj 062/208-102).
Poljoprivredno zemljište izdaje se u zakup u celini.
Zemljište se izdaje u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.
Uslovi
•    Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica kaja uplate novčani iznos od 800.000,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika                  290-16738-78 otvoren kod Univerzal banke a.d. Beograd, uz predaju potpisane Izjave o gubitku prava na povraćaj novčanog iznosa, a koji će bez odlaganja biti vraćen svakom ponuđaču čija ponuda bude odbijena u roku od 3 radna dana od dana proglašenja najpovoljnijeg ponuđača.
•    Zakup se ugovara na određeno vreme, odnosno do 30.11.2012. godine.  U slučaju docnje zakupca u predaji predmetnog poljoprivrednog zemljišta, ugovorna kazna koju je zakupac dužan isplatiti zakupodavcu iznosi 2.000.000,00 dinara, za svaki započeti mesec docnje.
•    Minimalno prihvatljiva ponuda zakupnine iznosi 8.000.000,00 dinara.
•    Zakupnina se plaća u tri jednake rate. Prva rata dospeva 8 dana po potpisivanju ugovora. Druga rata dospeva 04.05.2012. godine. Treća rata dospeva 03.08.2012. godine.
•    Osim zakupnine, zakupac preuzima obavezu da snosi i troškove tekućeg održavanja, porez na zemljište, vodni doprinos, kao i sve druge troškove koji nastanu povodom zakupa.
•    Zakupac se obavezuje da će, na ime obezbeđenja potraživanja zakupodavca po osnovu zakupa, zakupodavcu predati blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem da zakupodavac odnosno stečajna masa (ukoliko zakupodavac bude prodat kao pravno lice) istu može, za sve neizmirene obaveze, popuniti s klauzulom „bez protesta“ i poslati na naplatu.
•    Zemljište je neuzorano. Zakupac je dužan da pre potisivanja ugovora pregleda predmet zakupa. Naknadne reklamacije nakon potpisivanja ugovora neće se priznati.
•    Zemljište se ne može izdati u podzakup bez pismene saglasnosti zakupodavca.
•    Pre potpisivanja ugovora stečajni upravnik će zatražiti saglasnost stečajnog sudije na zaključenje ugovora. Stečajni upravnik zadržava pravo da odustane od zaključenja ugovora o zakupu, u slučaju da ne dobije saglasnost stečajnog sudije.  

 

Преузмите оглас у целости
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива