„ТИНА" а.д., у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

25. сеп. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр. 227/2011  од  20.02.2012. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ТИНА“ ТИМОЧКА ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА КЊАЖЕВАЦ

 у стечају из Књажевца,  ул. 22. Децембар бб.

ОГЛАШАВА

Продају имовине јавним надметањем

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

ЦЕЛИНА БР. 1. 

КОМПЛЕКС У МИНИЋЕВУ који се састоји од:

 

НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:

 • Књижно власништво продавца:
 1. ОБЈЕКАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, уписан у В лист - 1. део  л.н. 1614 КО Минићево, бр. зграде 1.  површине у основи  2.482.м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу   и употребну дозволу, облик својине мешовита, изграђен на к.п. 876  уписаној у Листу непокретности 1614 КО Минићево;
 2. ПОРТИРНИЦА, уписана у В лист - 1. део  л.н. 1614 КО Минићево, бр. зграде 2.  површине у основи  17 м2 П+0, са правним статусом објекта који је изграђен без  одобрење за градњу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 876  уписаној у Листу непокретности 1614 КО Минићево;
 3. Катастарска парцела бр. 876, укупне површине 86а70м2, уписана  у л.н. 1614 КО Минићево - својина мешовита -  обим удела 1/1,  грађевинско земљиште изван грађевинског подручја;
 4. Катастарске парцела бр. 871/2 , укупне површине 70м2, уписана  у л.н. 1610 КО Минићево, својина мешовита  - обим удела 68/70, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

 

 • Ванкњижно власништво продавца:
  1. КОТЛАРНИЦА, уписана у В лист - 1. део  л.н. 1610 КО Минићево, бр. зграде 1.  површине у основи  70 м2 П+0, са правним статусом објекта који је изграђен без  одобрења за градњу, врста права - држалац, облик својине - мешовита, изграђена на к.п. 871/2  уписаној у Листу непокретности 1610 КО Минићево;
  2. НАДСТРЕШНИЦА УЗ ЗГРАДУ,  површина  75м2, објекат изграђен на к.п. 876  уписаној у Листу непокретности 1614 КО Минићево, објекат није уписан у базу катастарског операта;
  3. ПОДЗЕМНИ МАГАЦИН,  површина 26,84м2, објекат изграђен на к.п. 876  уписаној у Листу непокретности 1614 КО Минићево, објекат није уписан у базу катастарског операта.

 

 

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:

 • Котао на дрва - комада 1

 

ЦЕЛИНА БР. 2. 

КОМПЛЕКС У КЊАЖЕВЦУ  који се састоји од:

 

НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:

 • Књижно власништво продавца:

 

 1. ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА  - УПРАВНА ЗГРАДА (НОВА), уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 1.  површине у основи  216 м2 П+2, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђен на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 2. ОСТАЛЕ ЗГРАДА - УПРАВНА ЗГРАДА (СТАРА), уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 2.  површине у основи  275 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 3. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - РАДИОНИЦА И РЕСТОРАН, уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 3,  површине у основи  373 м2, П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 4. ЗГРАДА ОСТАЛИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ДЕЛАТНОСТИ - СУШАРА, уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 4,  површине у основи  284 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 5. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - КОТЛАРНИЦА, уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 5.  површине у основи  231 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 6. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - МАГАЦИН БОЈЕ И ЛАКОВА, уписан у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 6.  површине у основи  133 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 7. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - МАГАЦИН, уписан у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 7.  површине у основи  13 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 8. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - НАСТРЕШНИЦА, уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 8.  површине у основи  610 м2 П+0, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 9. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - ПОРТИРНИЦА, уписана у В лист - 1 део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 9.  површине у основи  30 м2 П+0, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу, облик својине мешовита, изграђена на к.п.1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 10. ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ - БУНАР, уписан у В лист - 1 део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 10.  површине у основи  9 м2 П+0, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 11. ОБЈЕКАТ ОСТАЛИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ДЕЛАТНОСТИ - ПИЛАНА И ДЕЦИМИРНИЦА, уписан у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 12.  површине у основи  1.479 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/3  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 12. ОБЈЕКАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА - ПРОИЗВОДНА ХАЛА, уписан у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 1.  површине у основи  5.872 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/23  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац; Фактичко стање површине износи 6057 м2 јер обухвата и 185 м2 спратног дела.
 13. ОБЈЕКАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ИНДУСТРИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА - НОВА ХАЛА, уписана у В лист - 1. део  л.н. 5919 КО Књажевац, бр. зграде 1.  површине у основи  1.878 м2 П+0, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, облик својине мешовита, изграђена на к.п. 1996/24  уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац;
 14. ЗГРАДА ТРГОВИНЕ, уписана у В лист - 1 део  л.н. 13028 КО Књажевац, бр. зграде 1.  површине у основи  289 м2 П+0, са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу, облик својине држалац - мешовита, изграђена на к.п. 796/8  уписаној у Листу непокретности 13028 КО Књажевац;
 15. Катастарска парцела бр. 1996/3, укупне површине 2ха97а25м2, уписана  у л.н. 5919 КО Књажевац - својина мешовита -  обим удела 1/1,  земљиште у грађевинском подручју;
 16. Катастарска парцела бр. 1996/23, укупне површине 1ха08а60м2, уписана  у л.н. 5919 КО Књажевац - својина мешовита -  обим удела 1/1,  земљиште у грађевинском подручју;
 17. Катастарска парцела бр. 1996/24, укупне површине 66а84м2, уписана  у л.н. 5919 КО Књажевац - својина мешовита -  обим удела 1/1,  земљиште у грађевинском подручју;

 

 • Ванкњижно власништво продавца:

 

 1. ОСТАВА, површина 42м2 -  објекат изграђен на к.п. бр. 1996/3, уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац, објекат није уписан у базу катастарског операта;
 2. МОНТАЖНА НАДСТРЕШНИЦА,  површина  72м2 ‑ објекат изграђен на к.п.бр. 1996/3, уписаној у Листу непокретности 5919 КО Књажевац, објекат није уписан у базу катастарског операта;

 

 

 

 

 

 

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:

 

Опрема:према спецификацији из продајне документације, и то машине за обраду дрвета, виљушкари, алати, репроматеријал итд

Возила:

Камион MERCEDES 1213/42, фургон, број шасије 367.005-12-008778, број мотора ОМ367.910-10-010897, регистарска ознака ZA - 610-39, дозвољена носивост у кг 6000, година производње 1994, возило није регистровано,

Камион MERCEDES XDB 2666646 EURO 5, број шасије WDB9301431L196616, број мотора 54198000501843, регистарска ознака KŽ003-DŠ, дозвољена носивост у кг 14000, година производње 2007, возило је регистровано,

 

Приколица ROTTGERFAHRZEUGBAU REL 2p/68, за превоз балвана, број шасије TPHE398212, регистарска ознака АА-341KŽ, дозвољена носивост у кг 11390, година производње 1998, приколица је регистрована;

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.310.157,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.347.607,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.051.062,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.376.714,00

 

 

 

 

Оглас у целости
Стечај

AД ТИНА ТИМОЧКА ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива