РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА а.д , у стечају оглашава прву продају имовине јавним надметањем

04. мај. 2015.

На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 17/2013 од 11.03.2014. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Предузеће за финансирање, стицање и управљање капиталом РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА а.д. у стечају из Новог Пазара

ОГЛАШАВА

прву продају имовине јавним надметањем

 

Ред. бр. имовинске целине

Предмет продаје представља имовина груписана у следеће имовинске целине

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1.


Имовинска целина 1 коју чине:


·        Зграда пословних услуга - управна зграда, површине у основи 1042 м2, спратности По + Пр + СП, уписана као зграда број 1, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 11303/9 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12456 КО Нови Пазар, на којој је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија из Новог Пазара;

·        Помоћна зграда, површине у основи 17 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 2, са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на кат. пар. 11303/9 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12456 КО Нови Пазар, на којој је као држалац уписана Рашка Холдинг Компанија из Новог Пазара


Напомена: Фактичко стање објекта бр. 1 није могуће утврдити јер је објекат од стране бившег закупца реконструисан у Интернационални универзитет у Новом Пазару на начин да је дограђен у спратности и ширини, које промене нису спроведене у катастру непокретности. У прилогу продајне документације се налази слика стања објекта пре адаптације.

Oбјекти се продају као неусељиви са стањем према упису у листу непокретности, употребној дозволи и пројектној документацији.

65.213.694,00

26.085.477,60

2.

 

Имовинска целина 2 коју чини:

 

·        Зграда за коју није позната намена - свлачионица код вискозне предионице, површине у основи 87 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1, са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на кат. пар. 11303/7 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12455 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као држалац уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара.


Напомена: За наведени објекат је дана 27.01.2014. године поднет захтев за легализацију. Купац сноси све ризике које се односе на легализацију истог.

522.069,60

208.827,84

3.


Имовинска целина 3 коју чине:


·        Остале зграде - портирница, површине у основи 20 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/12 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 8995 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Остале зграде - памучна предионица, површине у основи 10984 м2, спратности По + Пр , уписана као зграда број 1, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара. Према фактичком стању на терену објекат је спратности По + Пр и површине 15.384 м2.;

·        Остале зграде - хладњача, површине у основи 446 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 2, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Остале зграде - магацин сировина, површине у основи 490 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 3, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Помоћна зграда, површине у основи 121 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 4, са правним статусом објекта који нема одобрење за градњу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као држалац уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Зграда пословних услуга - зграда шпулераја, површине у основи 156 м2, спратности Пр , уписана као зграда број 5, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Зграда пословних услуга - зграда шпулераја, површине у основи 625 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 6, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Остале зграде - стара управна зграда, површине у основи 531 м2, спратности Пр + Сп, уписана као зграда број 7, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара. Према фактичком стању на терену објекат има површину 1.016 м2..

·        Остале зграде - лабараторија, површине у основи 290 м2, спратности Пр + Сп, уписана као зграда број 8, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 12444 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара. Према фактичком стању на терену објекат има површину 580,6 м2..

·        Пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у основи 73 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1, са правним статусом објекта изграђеног без одобрење за градњу, на кат. пар. 10897/21 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 8980 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као држалац уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара. Увидом у фактичко стање на терену уписани објекат представља металну надстрешницу која се наслања на објекат који је продат у претходном периоду.

·        Трафостаница, површине у основи 250 м2, спратности Пр, уписана као зграда број 1, са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на кат. пар. 10897/27 КО Нови Пазар, потес - Димитрија Туцовића, у листу непокретности 8980 КО Нови Пазар. На наведеној згради је као носилац права својине уписана Рашка Холдинг Компанија а.д. у реструктурирању из Новог Пазара;

·        Опрема и инвентар који се налазе у памучној предионици и старој управној згради (објекту бр. 1 и 7 на кат. пар. 10897/1 КО Нови Пазар) према спецификацији у прилогу продајне документације;

·        Опрема која се налази у трафостаници у оквиру објекта памучне предионице (4 трафоа произвођача „Раде Кончар“ снаге по 1000 kv) и објекта трафостанице на кат. пар. 10897/27 КО Нови Пазар (3 трафоа произвођача „Раде Кончар“ снаге 630 kv) према спецификацији у прилогу продајне документације

·        Нерегистрована саобраћајна возила (која нису у возном стању) према спецификацији у прилогу продајне документације.


Напомена: За објекат на кат. пар. 10897/21 КО Нови Пазар је дана 27.01.2014. године поднет захтев за легализацију. Купац сноси све ризике које се односе на легализацију.

260.949.168,58

104.379.667,43

4.

 

Имовинска целина 4 коју чине залихе гвожђа и поцинкованог лима као секундарне сировине процењене количине око 14 тона.

18,00 дин/кг

100.800,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће за стицањ управљање и капиталом РАШКА - ХОЛДИНГ компанија АД Нови Пазар - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива